بررسی تأثیر بازی ‌آموزشی در یادگیری مفاهیم ایمنی و امنیت و گرایش آنها به فعالیت‌های امن در سواحل دریا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران

چکیده

بشر در تلاش است که «ایمنی» را در «سواحل دریا» تأمین کند. بنا بر آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور از قربانیان «غرق‌شدگی»، این معضل یکی از بحران‌‌های بهداشت عمومی محسوب می‌‌شود. آگاهی‌بخشی مفاهیم ایمنی در سنین کم توسط بازی‌‌های آموزشی، از شیوه‌‌های پیشگیری برای کاهش معضلات محسوب می‌‌شود. به همین منظور، بازی آموزشی با استفاده از سیستم پیکتوگرام طراحی شد تا بتوان از آن به‌عنوان ابزاری پیشگیرانه برای کنترل و کاهش سوانح و غرق‌شدگی استفاده کرد. از روش ارزیابی DAST-C، برای تأیید فرضیه‌‌های موجود روی سی کودک دختر هفت تا یازده سال استفاده شده است. فرضیه‌‌ها عبارت است از: ۱. استفاده از بازی آموزشی در یادگیری مفاهیم مربوط به ایمنی سواحل تأثیر دارد؛ ۲. به‌وسیلۀ بازی آموزشی می‌‌توان کودکان را با سرگرمی‌‌های دیگری غیر از شنا در دریا آشنا و ترغیب کرد. گروه آزمایش طی هفت هفته در چهار مرحله، با ابزار طراحی‌شده سنجیده شدند و نتایج با روش تحلیل واریانس یک‌طرفه با کمک نرم‌‌افزار تحلیل داده‌‌ها SPSS سنجیده شد. علاوه بر نرمال‌بودن داده‌‌ها، تفاوت معنادار نتایج نشان داده شد؛ به این معنی که استفاده از این بازی در یادگیری مفاهیم مدنظر تأثیر داشت و می‌‌توان نگرش جدیدی در کودکان ایجاد کرد.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


آمار، تیمور (1392)، «توان‌های گردشگری چابکسر با تأکید بر قابلیت‌های جغرافیایی آن»، مجموعه مقالات همایشهای علمی و پژوهشی گروه‌های علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس.
ابراهیمی، علی رضا و خسرویان، محمدرضا (1384)، «عوامل مؤثر بر رشد و توسعۀ صنعت گردشگری در استان مازندران»، مجموعه مقاله‌‌های اولین همایش سراسری نقش صنعت گردشگری در توسعة مازندران، دانشگاه مازندران، بابلسر، 18-26.
احمدوند، محمدعلی (1381)، روانشناسی بازی، چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
اخواست، آسیه و همکاران (1388)، «تأثیر بازی‌‌های آموزشی بر میزان یادگیری برخی از مفاهیم ریاضی در دانش‌آموزان پسر کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر»، نشریۀ توا‌ن‌بخشی، دورۀ دهم، شمارۀ سوم، شمارۀ مسلسل 39، 8-18.
بلوم، بنجامین (1956)، طبقه‌بندی موضوعات تحصیلی (رسالۀ اول، حیطۀ شناختی)، ترجمۀ: علی اکبر سیف و خدیجه علی‌آبادی (1392)، تهران: دیدار.
تاج‌الدین، محبوبه و نوروزی، داریوش (1391)، «تأثیر بازی‌های آموزشی بر یادگیری علائم و مقررات راهنمایی و رانندگی»، فصلنامۀ مطالعات پژوهشی راهور، سال اول، شمارۀ 2، 71-98.
خادمی، سیامک و همکاران (1389)، «استفاده از بازی علمی در بهبود یادگیری مفاهیم مکانیک برای دانش‌آموزان متوسطه»، نشریۀ علمی‌پژوهشی فناوری آموزش، سال پنجم، جلد 5، شمارۀ 1، 25-34.
درودی، فریبرز (1388)، «نگارش تصویری با تصویرسازی مفاهیم: بهره‌گیری از سواد دیداری و زبان تصویر برای درک مؤثر اطلاعات»، فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، شمارۀ 77، 273-288.
دریورز، آتنا و رمضانی، غزال (1389)، ترکیب بازی‌درمانی با رفتاردرمانی شناختی، تهران: وانیا.
دهقانزاده، حسین و همکاران (1392)، «میزان اثربخشی رایانه‌ای جمع اعداد در یادگیری و یادداری درس ریاضی اول ابتدایی»، فصلنامۀ روا‌ن‌شناسی، شمارۀ بیست‌‌وهشتم، سال نهم، 41-57.
رجبی ورزنی، مریم؛ قاسمی، حمید و خسروی، علی اکبر (1390)، «نقش بازی‌های دبستانی در بهبود یادگیری دانش‌آموزان پسر پایۀ چهارم ابتدایی»، فصلنامۀ علوم رفتاری، دورۀ 3، شمارۀ 9، 50-70.
شارپ (1363)، اولین بازی تفکر کودک است، ترجمۀ قاسم قاضی و نعمت کدیور، چاپ دوم، (1393)، تهران: نشر آموزش.
شریعتمداری، علی و همکاران (1390)، «بررسی نقش بازی‌های آموزشی بر یادگیری مفاهیم آموزش و مقایسۀ اعداد ریاضی دانش‌آموزان دختر پایۀ اول ابتدایی شهرری»، فصلنامۀ علوم رفتاری، دورۀ 3، شمارۀ 9، 85-100.
عظیمی، اسماعیل؛ جعفری هرندی، رضا و موسوی‌پور، سعید (1393)، «اثربخشی بازی‌های آموزشی رایانه‌ای بر پیشرفت تحصیلی و نگرش به یادگیری درس علوم»، پژوهش در برنامه‌ریزی درسی، سال یازدهم، دورۀ دوم، شمارۀ 15 (پیاپی 42)، 34-44.
علی آبادی، خدیجه (1390)، مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
علی اسماعیلی، عبداله و رنجگر، بایرامعلی (1387)، «تأثیر بازی ستاره بر سرعت یادگیری جمع، منها و ضرب در پایه‌های اول، دوم و سوم عددی»، فصلنامۀ اندیشه و رفتار، در روان‌شناسی بالینی، دورۀ دوم، شمارۀ 8، 45-54.
مهجور، س (1386)، روا‌‌نشناسی بازی، چاپ دهم، شیراز: مامان.
میردار، شادمهر و بخشنده، امیر (1388)، «نیمرخ غرق‌شدگان در سواحل دریای خزر در طی سال‌های 1380 الی 1385»، پژوهش در علوم ورزشی، شمارۀ 23، 13-22.
 
AilaKhan, Pearce, G (2015), A study into the effects of a board game on flow in undergraduate business students,The International Journal of Management Education, Volume13, Issue3, November, pp 193–201.
Brathwaite, B; Schreiber, I (2009), Challenges for Game designers, Charles River Media, Boston.
 Brenner, R.A (2002), Childhood drowning is a global concern, British Medical Journal, 324, pp1049 – 1050.
Burenheide, B.J (2006), Instructional gaming in elementary schools, Master thesis, Doctoral dissertation, kansas state university, NewYork.
Djaouti, D; Alvarez, J & Jessel, JP (2015), Classifying Serious Games: the G/P/S model, University of Toulouse, France.
Dyson, H (2005), Drowning prevention strategy toward a water safe New Zealand 2005-2015, Accident Compensation Corporation, Wellington, New Zealand.
Finson, K (2002), Drawing a Scientist: What We Do and Do Not Know After Fifty Years of Drawings, School Science & Mathematics, Volume102 (7), pp335 -345.
Gibson, V & Douglas,M (2013), The experience of developing an interactive educational tool based on board games ,Nurse Education Today, Volume 33, Issue 12, December 2013, pp 1612–1616.
Gobet, F; Voogt,A & Retschitzki, J (2004), Move in mind,the psychology of Board Games, Psychology press, NewYork.
Gredler, M. E (2004), Handbook of research on educational communicationsand technology: Games and simulations andtheir relationships to learning, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey.
Kennedy, H (2002), Computer games liven up military recruiting, traning,National defense magazine, Arlington.
Mayer, B & Garris, C (2010), Aligned learning through modern board games, Ameriacan library association Libraries got game, Chicago.
Miele, E (2014), using the Draw-a-Scientist Test for Inquiry and Evaluation, Journal of College Science Teaching, Vol. 43, No. 4, pp36-40.
Prensky, M (2006), don’t bother me mom – I’m learning: How computer and video games are preparing your kids for 21st century success – and how you can help, Paragon House, Minnesota.
Seif, A (2010), modern educational psychology, Doran publication, Tehran.
Szpilman, D & Handley, AJ (2012), Drowning, New England Journal of Medicine, 366(22), pp2102-10
Tengku,N & Yussof,R (2012), Enhancing Grammar Using Board Game, Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, Egypt, 19 December, pp213–221.
Tengku,N & Yussof, R (2013), Use of ‘Time Trap Board Game’ to Teach Grammer, Asia Pacific International Conference on Environment-Behaviour Studies, London , 4-6 September,pp 398 – 409.