دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-142 
7. مطالعۀ تطبیقی سفال کوباچۀ ایران (صفویه) و سفال ایزنیک ترکیه (عثمانی)

صفحه 55-66

زهره ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ زهرا حسین آبادی؛ سید رحیم خوب بین خوش نظر