دوره و شماره: دوره 22، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-142 
مطالعۀ تطبیقی سفال کوباچۀ ایران (صفویه) و سفال ایزنیک ترکیه (عثمانی)

صفحه 55-66

10.22059/jfava.2017.62400

زهره ابراهیمی نژاد رفسنجانی؛ زهرا حسین آبادی؛ سید رحیم خوب بین خوش نظر