دوره و شماره: دوره 22، شماره 3، پاییز 1396 
2. پژوهش کنش محور در قلمرو هنر، جنبشی نوین در روش شناسی پژوهشی

صفحه 17-28

مهناز محمدزاده میانجی؛ مهرنوش شفیعی سرارودی؛ حسین سرپولکی