مواجهه‌ی گفتمان هنری و اقتصادی در هنرهای تجسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران.

چکیده

گفتمان اقتصادی و هنری با مؤلفه‌های مشابهی سر و کار دارند، اما اولویت‌ آنها در هر یک متفاوت است. نگاه هنرمند و اقتصاددان به یک چیز متفاوت است، مثل تفاوت نگاه دوشان و یک صنعتکار به چرخ. این تفاوت، اقتصاد هنر را استثنایی می‌کند، به ویژه در هنرهای تجسمی، که با وجود قیمت بالا، یک اثر هنری به کالای اقتصادی تبدیل نمی‌شود. هدف این پژوهش، بیان تفاوت‌ها و شباهت-های سیستم هنر و اقتصاد و پرسش درباره قدرت و نفوذ هر یک بر دیگری است. این یکی از راه‌های آگاهی‌یابی از اقتصاد هنر است که با آن زمینه‌ای فراهم می‌شود تا ارزش هنری بتواند سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشد. در این پژوهش از راه توصیف و تحلیل داده‌ها و با روش اسنادی تلاش می‌شود مواجهه‌ی دو گفتمان در هنرهای تجسمی بررسی شود. تاریخ هنرهای تجسمی با وجود تمایز تجربه زیباشناختی از تجربه خرید یک محصول هنری نشان می-دهد کشف ظرفیت‌های پنهان کار یک نابغه با گسترش تجربه زیباشناختی، مانند کشف الگوهای فراکتالی آثار پالاک، می-تواند ارزش اقتصادی آن را بالاتر ببرد. این موارد برآمده از قدرت نبوغ در هنرهای تجسمی نشان می‌دهد بیش از آن چه تصور می‌شود گفتمان این دو سیستم از هم دور و به هم نزدیک است.

کلیدواژه‌ها


استالابراس، جولیان(1388)، هنرمعاصر، احمدرضا تقاء، ماهی، تهران.
ابینگ، هانس(1392)، چراهنرمندانفقیرند؟اقتصاداستثناییهنر، حمیدرضا شش جوانی، لیلا میرصفیان، دانشگاه هنر اصفهان، تحقیقات نظری، تهران.
اینگلیس، دیوید (1394)، فرهنگوزندگیروزمره، نازنین میرزابیگی، گمان، تهران.
تراسبی، دیوید(1389)، اقتصادوفرهنگ، کاظم فرهادی، نی، تهران.
ریتزر، جورج (1385)، نظریهجامعهشناسیدردورانمعاصر، محسن ثلاثی، علمی، تهران.
شندلباخ، هربرت (1395)، تاریخوتبیینمفهومخرد، رحمان افشاری، مهراندیش، تهران.
 
Cowen, Tyler (1996), Why I Do Not Beliele in the Cost-Disease: Comment on Baumol", Journal of Cultural Economics, N.20, PP. 207-214.
Heibrun, James & M. Gray, Charles (2004), The economics of Art and Culture, Second Edition, Cambridge University Press, Cambridge.
Klamer, Ario (1996), The Value of Culture: On the Relationship Between Economics and Arts, Amsterdam University Press, Amsterdam.
Luhmann, Niklas (2000), Art as a Social System, Trans. Eva M. Knodt, Stanford University Press, Stanford.
Luhmann, Niklas (1986), Ecological Communication, Trans. John Bednarz, Jr. University of Chicago press, Chicago.
Toffoletti, Kim (2011), Interpreting Key Thinkers for the Arts: Baudrillard Reframed, Published by I.B Tauris, New York and London.
Zorloni, Alessia (2013), The Economics of contemporary of Art: Markets, Sterategies and Stardom, Springer, Heidelberg.