بررسی شخصیت محصولی خودروهای سدان از دیدگاه مشتریان ایرانی با استفاده از مهندسی کانسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، ایران

چکیده

یکی از مهمترین ابزارهایی که در عصر مدرن برای طراحی استایل خودروهای سواری توسط طراحان مورد استفاده قرار می گیرد، توجه به واکنش مشتری است. مهندسی کانسی به عنوان یکی از کارآمدترین روشهای طراحی احساسی می تواند روشی مناسب برای ارزیابی احساسی و روانی نگاه مشتریان به وضعیت کنونی طراحی استایل درصنعت خودرو باشد. در این مقاله به بررسی شخصیت محصولی برترین خودروهای سدان با استفاده از مهندسی کانسی پرداخته شده است. بدین منظور، پس از معرفی مفاهیم مرتبط و نیز پژوهشهای محققان در این زمینه های مربوطه، 5 خودروی سدان برتر سال2013 موجود در بازار ایران و جهان انتخاب شد و با استفاده از مهندسی کانسی، پرسشنامه ای با20 بعد شخصیتی و در قالب لیکرت 5 خانه ای در زمینه ی شخصیت محصولی برای این تحقیق طراحی شد و از40 کاربر(20پسر و18دختر)22تا 35 ساله خواسته شد تا با استفاده از 5 نما استاندارد شده و با ویژگیهای یکسان برای خودروها، هر خودرو را مورد سنجش قرار دهند. پس از تحلیل آماری داده های خروجی، میزان قدرت هویت نشان تجاری هر محصول براساس شخصیت محصولی و گرایشهای کلاسیک، مدرن و اسپرت را آشکار کرد، همچنین شخصیت محصولی وقار به عنوان شخصیت محصولی مشترک مدلهای برتر از دیدگاه کاربران شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


ببی، ا. (1390)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل، سمت، تهران.                         
کلینی ممقانی، ن و خرم، م (1387)، اثرگذاری و نقش احساس در فرآیند طراحی طراحی محصول درآمدی بر روش شناسی مهندسی
           کانسی، نشریه  بین المللی علوم مهندسی دانشگاه  علم وصنعت، شماره 19، صص151-160. 
Berger, M. L (2011), The Automobile in American History and Culture: A Reference Guide, CT.Greenwood Publishing Group, Westport, https://www.questia.com/read/107064626/the-automobile-in-american-history-and-culture. (2014/7/15).           
Blijlevens, J; Creusen, M. E. H & Schoormans, J. P. L (2009),  How consumers perceive product appearance: The identification of three product appearance attributes, International Journal of Design, Vol. 3 , pp. 27-35.
Bloch, P.H (1995), Seeking the ideal form: product design and consumer response, Journal of Marketing,     
            Vol 59, p. 20.
Blythe, Jim (2008), Essentials of Marketing, 4th edition, Pearson Education, England.
Chang, W. C & Wu, T. Y (2007), Exploring types and characteristics of product forms,  International Journal of
             Design, Vol 1, pp. 3-14.
Commission of the European Communities (1999), Classification of cars, Belgium, Office for Official Publications of the European Communities, http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions. (2014/8/22)
Crilly,N;  Moultrie, J & Clarkson, P.J) 2004(, Seeing things: consumer response to the visual domain in product
              design, Design Studies, Vol 6, pp. 547–577.
Desmet, P.M.A; Porcelijn, R & Van Dijk, M.B) 2007(, Emotional Design; Application of a Research-Based
              Design Approach, Springer Science, Vol. 10, pp.141–155.
Dumetriscu, A (2007a), Experiment for testing the concept of productpersonality, University  Politehnica of
               Bucharest: Department of Production Engineering press,  Romania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dumetriscu, A (2007b), A Model of Product Personality, University Politehnica of Bucharest:
               Proceedings of the 4th European computing conference, Romania.
Elokla, N; Hirai, Y & Morita, Y (2009), Design & Emotion: A Proposal for Measuring User’s Kansei, Kyushu
               University press, Vol. 3, p. 2.
Ghodeswar, B.M (2008), Building brand identity in competitive markets : a Conceptual model, Journal of
              Product & Brand Management,Vol. 17, pp. ????.
Hayes, J.B; Alford, B.L & Capella, L.M (2008), When the goal is creating a brand personality,  focus on user
             imagery. Academy of Marketing Studies, Vol. 1, pp. 95-113. 
Hsiao, K.N; Chen, L.L; Wang, C.F & Tsang, H.T (2003), Fundamental Dimensions of
               Affective  Responses to Product Shape, 6th Asian Design International Conference, Tsukuba, Japan.
Hung, W. K. & Chen, L. L. (2012), Effects of novelty and its dimensions on
               aesthetic preference in product design, International  Journal of Design, Vol. 6, p. 83,
www.ikco.com/2013/Samand.html.  (2013/3/10)//:http
Jaafarnia, M & Bass, A (2011), Tracing the Evolution of Automobile design: Factors influencing the
              development of aesthetics in automobiles from 1885 to the present, International conference on
              Innovative Methods in Product Design, Italy, Venice.       
              http://www.improve2011.it/Full_Paper/Proceedings_of_IMProVe_2011_Index_Volume.pd
Janlert, L.E & Stolterman, E (1997), The character of things, Elsevier Science 
               Ltd, p.297.
Jenkins, T. A (1933), Origin of the Word Sedan, Modern Language Association of America, New york.
Karjalinen, T.M (2007), Strategic Brand Identity and Symbolic Design Cues, Helsinki
              University of Technology press, Vol. 3, p. 68.                                                                                                                                                                                                                                                                 
Macey, S & Wardle,G (2009), H-point, Art collage of drsign, Passdana, Design studio press, first edition   
             , China.
Miesler, L (2011), Do I Need a Car or a Friend? A Scenario-Based Investigation  of the  Context Dependency
             of Preferences for Anthropomorphic Product  Designs, Management ,Economics, Law and Social
             Sciences and International Journal, Vol. 2, pp. 76 – 91.         
Nagamachi, M (2004), Kansei Engineering, USA, Taylor & francis group, CRC press.
http://www.netcarshow.com/Ford/2013. Ford Fusion.        (2013/3/10)
http://www.netcarshow.com/Mazda/2013e.    (2013/3/10)
http://www.netcarshow.com/Mercedes Benz/ Mercedes C Class/2013.      (2013/3/10)
http://www.netcarshow.com/VW/2013.     (2013/3/10)          
Schutte, S (2005), Engineering Emotional Values in Product Design, Kansei Engineering in Development. PhD
             Thesis, Linkoping University, Sweden.
Welsh, J (2006), Why Cars Got Angry, wall street journal, p.1.    
               http://online.wsj.com/articles/SB114195150869994250.     (2012/3/7(.