هدایت فرایند طراحی محصول از طریق نظام فرایندی چکیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

چکیده

فرایند واقعی طراحی محصول، نظیر آنچه که در فرایند طراحی محصولات معطوف به بازار انجام می گیرد، با برخی اشکال کلاسیک فرایند تفاوت‌هایی دارد. توسعه دانش بومی دیزاین نیازمند بررسی تجارب عملیاتی داخلی در تطبیق با الگوهای معتبر جهانی است. این مقاله با تکیه بر نظام فرایندی چکیده و متودمحور به بررسی فرایند واقعی طراحی محصول در تطبیق با این نظام پرداخته است. برای این منظور پس از ذکر اصول تفکر طراحی در مواجهه با نگاه فرایندی، مسیر طراحی دو محصول پزشکی هولتر و شاک‌ویو که برای دو شرکت داخلی انجام شده اند به صورت گزارش گام به گام آمد. مراحل انجام این پروژه ها با تمرکز بر شیوه چکیده و متودمحور انجام شد و اصول تفکر طراحی در این میان به عنوان سنگ محک مسیر بکار گرفته شدند. ارزیابی نتایج هردو پروژه از موفقیت قابل قبول آنها در پاسخ به نیازها، عملکرد شیوه فرایندی چکیده در هدایت پروسه طراحی محصول و انطباق مسیر با اصول تفکر طراحی حکایت دارند. جمع بندی نتایج امکان طرح الگوی تصویری جدیدی از فرایند دیزاین را با عنوان فرایند لیوانی دیزاین امکانپذیر ساخت. نتیجه‌گیری نهایی ضمن ارزیابی نکات مثبت این مدل در بازنمایی برخی ویژگی‌های فرایند طراحی چکیده، لزوم توسعه آن را در مطالعات آتی گوشزد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


رضوان، حسن؛ فریدی زاد، امیرمسعود و فریدی زاد، محمدرضا (1391)، گزارش پروژه طراحی محصول التراسوند در موسسه تحقیق و توسعه متوتک، دستاورد، سال بیست و دوم، شماره 31، صص38-45.
روحانی فرحمند، مرتضی (1392)، نقش طراحی صنعتی در طراحی تجهیزات پزشکی، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره 18، شماره 1، صص79-88.

سلطانی، رضا؛ نجفی شریف، زهرا؛ عزیزی، سیروس؛ فروغ، بیژن؛ ملکی، نفیسه و فاتح، حمیدرضا (1392)، مقایسه تزریق کورتیکواستروئید (متیل پردنیزولون) و شوک ویو دردرمان فاشئیت پلانتار، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارتش، دوره 11، شماره 1، صص53-60.

فریدی زاد، امیرمسعود (1395)، ابهام زادایی از تفکر طراحی و شاخص های آن، مطالعات تطبیقی هنر، سال ششم، شماره 11، صص25-37.
کلینی ممقانی، ناصر و عظیمی، سمانه (1390)، تأثیر طراحی با دست آزاد (اسکچ) در فرایند طراحی، هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره 3، شماره 46، صص75-85.
گرجی مهلبانی، یوسف (1386)، تفکر طراحی و الگوهای فرایندی آن،  صفه، دوره 16، شماره 48، صص106-123.
لاوسون، برایان (1392)، طراحان چگونه می اندیشند، ندیمی، حمید، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
مرتضایی، سیدرضا و فلاح، مهدی (1391)، مطالعات طراحی، فرهنگسرای میردشتی، تهران.
موعودی، محمدامین؛ خلجی، احد و جاویدپور، نیکو (1391)، راحتی در استفاده از ابزارهای دستی با رویکرد ارگونومی، انتشارات فن آوران، تهران.
ندایی فرد، احمد (1385)، بررسی تطبیقی روندهای حل مشکل در حرفه طراحی صنعتی، جلوه هنر، شماره 26، صص67 – 72.
یزدی پور، جواد (1391)، بررسی تحلیلی مدل های شاخص روند طراحی مهندسی و طراحی صنعتی، جلوه هنر، (دوره جدید) شماره 7، صص 73-88.
Brown, T (2008), Design thinking, Harvard business review, 86(6), 84-95.
Brown, T (2009), Change by design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, HarperCollins, New York.
Buchanan, R (1992), Wicked problems in design thinking, Design issues, 8(2), 5-21.

Clarkson, J & Eckert, C (2010), Design process improvement: a review of current practice, Springer Science & Business Media, New York.

Cross, N (2006), Designerly ways of knowing, Springer, London.
Hanington, B & Martin, B (2012), Universal methods of design: 100 ways to research complex problems, develop innovative ideas, and design effective solutions, New Riders, Berkeley.
IDEO Product Development (2003), IDEO Method Cards: 51 Ways to Inspire Design; Learn, Look, Ask, Try, Ideo, Palo Alto.
Lawson, B (2006), How designers think: the design process demystified, Routledge, New York.
Lidwell, W; Holden, K & Butler, J (2010), Universal principles of design, revised and updated: 125 ways to enhance usability, influence perception, increase appeal, make better design decisions, and teach through design, Rockport Pub, Boston.
Leifer, L. J., & Steinert, M. (2011). Dancing with ambiguity: Causality behavior, design thinking, and triple-loop-learning. Information Knowledge Systems Management10(1-4), 151-173.
Pruitt, J & Adlin, T (2010), The persona lifecycle: keeping people in mind throughout product design, Morgan Kaufmann, Boston.
Martin, R. L (2009), The design of business: Why design thinking is the next competitive advantage, Harvard Business Press, New York.

Sandström, M; Lyskov, E; Hörnsten, R; Mild, K. H; Wiklund, U; Rask, P & Bjerle, P (2003), Holter ECG monitoring in patients with perceived electrical hypersensitivity, International Journal of psychophysiology49(3), 227-235.

Vianna, M; Vianna, Y; Adler, I. K; Lucena, B & Russo, B (2011), Design ThinkingBusiness Innovation, MJV Press, Rio de Janeiro.

http://dschool.stanford.edu/dgift/ (بازیابی شده در تاریخ 15/3/1396)