مواجهۀ شیلر با اندیشه های زیبا شناسانه ی کانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه آزاد

2 هیئت علمی

چکیده

شیلر نقد قوه‌ی حکم کانت را آغازی برای پژوهش‌های فلسفی خویش درباب هنر و زیبایی قرار می دهد. در این میان، آنچه بیش از همه او را به تأمل واداشت، غلبه بر «دوگانه انگاری» کانتی در خصوص «ضرورت و آزادی» و «حس و عقل» بود. او این «دوگانه انگاری» را بخشی از معضلات و مشکلاتی می‌داند که گریبان انسان مدرن را گرفته است. روشنگری و مدرنیته را سبب ساز این مشکلات می داند. این تحقیق با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی به مواجهۀ شیلر با آراء زیبا شناسانۀ کانت می پردازد و نشان می دهد که چگونه می‌توان از دل ضرورت به آزادی رسید و چگونه می‌توان تقابل میان جزء و کل، وظیفه و میل، طبیعت و انسان را از میان برداشت. در این راستا شیلر تلاش کرد کار ناتمام کانت را در پیوند عقل نظری و عملی، به نتیجه برساند، و بر «دوگانه انگاری» اندیشه‌های وی فائق آید. در این پژوهش خواهیم دید که شیلر به واسطۀ مفهوم بازی از تقابل ماده ـصورت / حس ـ عقل فراتر می رود و به "دوگانه انگاری" وحدت می بخشد . شیلر از هنر به مثابۀجایگاه تحقق بازی برای وحدت بخشیدن به این دو عنصر و در نتیجه وحدت بخشیدن به انسان بهره می گیرد . وحدتی که خود چیزی نیست جزء بازی

کلیدواژه‌ها


برلین، آیزایلا (1385)، ریشه های رمانتیسم، ترجمه عبدالله کوثری، ماهی، تهران.
 سمونز، جفری ال (1377)، فریدریش شیلر، ترجمه خشایار دیهیمی، کهکشان، تهران.
سولومون، رابرت ک. (1379)، فلسفه اروپایی (از نیمه دوم قرن هیجدهم تاواپسین دهه قرن بیستم: طلوع وافول خود)، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، قصیده، تهران.
 شپرد، آن (1385)، مبانی فلسفه ی هنر، ترجمه علی رامین، علمی و فرهنگی، تهران.
شفر، ژان ماری (1385)، هنر دوران مدرن، ترجمه ایرج قانونی، آگاه، تهران.
 شیلر، فریدریش (1385)، نامه هایی در تربیت زیبا شناختی انسان، ترجمه محمود عبادیان، اختران، تهران.
شیلر، فریدریش (1346)، دون کارلوس، ترجمه سید محمدعلی جمال زاده، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
 ضیمران، محمد (1385)، نگاهی به روشنگری مدرنیته و ناخرسندی های آن، نشر علم، تهران.
 کانت، ایمانوئل (1383)، نقد قوه ی حکم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، نی، تهران.
 کورنر، اشتفان (1380)، فلسفه کانت، ترجمه عزت اله فولادوند، خوارزمی، تهران.
 نقیب زاده، میر عبدالحسین (1364)، فلسفه کانت: بیداری از خواب دگماتیسم، ؟؟؟؟؟؟؟؟؟، تهران.
 ولک، رنه (1383)، تاریخ نقد جدید جولا، ترجمه سعید اربابی شیرانی، نیلوفر، تهران.
 هارتناک، یوستوس (1383)، نظریه شناخت کانت، ترجمه علی حقی، علمی و فرهنگی، تهران.
 هارلند، ریچارد (1385)، در آمدی تاریخی بر نظریه ادبی (از افلاطون تا بارت)، ترجمه علی معصومی و شاپور جورکش، چشمه، تهران.
 
Cooper, David (1995), A Companion to A esthetic’s, Black wel, ?????.
Edward, Paul (1967), Encyclopedia of Philosophy, Macmillan, New York.
 Glowacka, Dorota & Boos, Stephen (2002), Between Ethics and Aesthetic’s, State university of New York press, ???????????????.
 Martin, Nicholas (1996), Nietzche and Schiller, untimely Aesthetics, Clavendon Press, Oxford.
 Reed, T.J (1991), Schiller, oxford university Press, Oxford York.
Sharp, Lesley (1991), Freidrich Schiller (Drama, Thovght and Politics), [lecture Department of German university of Exeter], Cambridge university press.