دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، دی 1396 
مواجهۀ شیلر با اندیشه های زیبا شناسانه ی کانت

صفحه 15-22

10.22059/jfava.2017.228767.665622

حمیده جعفری؛ پرویز ضیاشهابی؛ امیر اشرف آریان پور؛ مالک حسینی