دوره و شماره: دوره 22، شماره 4، زمستان 1396 
2. مواجهۀ شیلر با اندیشه های زیبا شناسانه ی کانت

صفحه 15-22

10.22059/jfava.2017.228767.665622

حمیده جعفری؛ پرویز ضیاشهابی؛ امیر اشرف آریان پور؛ مالک حسینی


9. مطالعه نقش‌مایه‌های هندسی در سفالینه‌های دوران میانی اسلام

صفحه 87-100

10.22059/jfava.2017.64030

خدیجه شریف کاظمی؛ فخرالدین محمدیان؛ سید رسول موسوی حاجی