بررسی مولفه های تعاملی فرم و متن در ساختار زیباشناسانه آثار نقاشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد

2 هنرمند

چکیده

آنچه نگاره های ایران رادرکنار دیگر ویژگیهایش متمایز از نقاشی های هم عصر خود و حتی پس از آن معرفی می نماید، نوع نگرش هنرمند در شرح موضوعاتی با بنمایه های تخیلی،افسانه ای، تغزلی و تاریخی و تعامل زیباشناختی میان متن و فرم وبسط مفهومی اثر است که با طرح سوال اصلی پژوهش یعنی؛ چگونگی وجوه زیباشناختی فرم متن نوشتاری و چیدمان وترکیب آن درکادر و عناصر بصری اثر، به مطالعه آن می پردازد.
در مقاله حاضر، ضمن بررسی عناصر بصری و ساختار زیبایی شناختی نگاره ها، تلاش شده تا با مطالعه چگونگی تعامل مولفه های بصری فرم ها و متون ،تاثیر زیباشناختی، محتوایی و معنایی نوشته ها در کنار نقش ساختاری و تعاملی آنها، موردپژوهش و ارزیابی قرار گیرد که به نظر می رسد، هنرمند از این تعامل به عنوان کیفیت بصری در نگاره ها بهره برده است و بر این اساس محقق گردید که نگرش محققین و هنرمندانی که نگاره های ایران را صرفا تصویر سازی متون و مرتبط با متن می نگرند، فرض درستی نیست و نگاره هایی که هنرمند در کمپوزیسیون آنها متن را با دقت خاصی گزینش نموده است میان متن وفرم نوشتاری رابطه معناداری وجود داشته و از تعامل بصری ویژه ایی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


افشار، ایرج (1381)، نسخه شناسی: مقام انجامه در نسخه، نامه بهارستان، شماره 5، صص 100-39.
افشارمهاجر،کامران (1394)، گواه نظام شبکه­ای در ترکیب­بندی نگاره­های نسخه خطی شاهنامه بایسنقری، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره 20، شماره 4، صص 48-39.
 پاکباز، رویین (1393)، نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز، نشر زرین وسیمین، چاپ دوازدهم، تهران.
خیری، فروزان (1386)، تصویرسازی روشی کارامد در گرافیک، فصلنامه گرافیک و چاپ، شماره1، ص43.
 رسولی، آتوسا (1384)، تاثیر خط شکسته نستعلیق بر طرح­های مکتب اصفهان، فصلنامه هنر-هنر و معماری، شماره 65، صص 119-84.
 کیاشمشکی، زهرا (۱۳۹۳)، بررسی چگونگی شکل گیری گفتمان نقاشی خط در ایران دهه ی 1340 ه ش، کنفرانس بین المللی مهندسی، هنر و محیط زیست، کشور لهستان، International Center of Academic Communication (ICOAC)، University of Szczecin، http://www.civilica.com/Paper-CEAE01-CEAE01_210.html.
 گروه مترجمان (1390)، نشانه شناسی فرهنگی، به کوشش فرزان سجودی، چاپ اول، نشر علم، تهران.
 مقدم اشرفی، م ( 1367)، همگامی نقاشی با ادبیات ایران، رویین پاکباز، چاپ اول، انتشارات نگاه، تهران.
 میرحسینی، جواد (1390)، جایگاه متن در نگارگری ایران و تطبیق ان با گرافیک (صفحه آرایی)، پیام بهارستان، شماره 12، صص 880-862.
موزه هنرهای معاصر تهران(1384)، شاهکارهای نگارگری ایران، مرکز توسعه هنرهای تجسمی ایران، تهران.
 مهران، فرهاد (1386-1387)، بیت مصور (پیوند متن و نقش در نسخه های شاهنامه)، نامه بهارستان، شماره سیزدهم و چهاردهم، صص 109-103.