طراحی فرمی کیف دستی بانوان بر اساس سلایق مشترک در گروه های ادراکی کاربران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکده پردیس بین المللی فارابی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه طراحی‌صنعتی، دانشکدۀ هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

3 استاد تمام گروه روانشناسی، دانشگاه ییل، نیوهون، امریکا

چکیده

هدف از انجام این مطالعه و پژوهش، استفاده از فرآیند های طراحانه برای منطبق سازی بیشتر محصولات با گروه های ادراکی کاربران بود. برای دستیابی به هدف مورد نظر، از مطالعات کتابخانه ای و روش پیمایش توصیفی به منظور شکل دادن به یک مدل مفهومی و اعتبار سنجی آن استفاده شد. بر اساس تعاریف و روش های شناسایی گروه های ادراکی، وبا استفاده از مشاهده و پرسشنامه، ویژگی های مشترک فرمی محصولات مورد استفاده ی یک جامعه آماری 82 نفری از خانم ها استخراج شد. بر اساس اطلاعات استخراج شده در مورد ویژگی های مشترک محصولات مورد علاقه هر یک از گروه های ادراکی، تعدادی ایده بر همین مبنا طراحی شد و تصاویر این طرح ها در قالب جلساتی توسط گروهی از خانم ها به عنوان گروه هدف مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که انسان ها بواسطه ی گروه ادراکی که به آن تعلق دارند، دارای ویژگی ها و سلایق مشترکی در انتخاب محصولات مورد استفاده ی خود هستند و با مبنا قرار دادن این موضوع می توان به طراحی محصولی متناسب با گروه ادراکی ایشان پرداخت. یافته های این مطالعه می تواند در حال و آینده، به منظور طراحی محصولاتی متناسب تر با سلایق ادراکی کاربر انسانی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


حورایی، سید مجتبی (۱۳۹۳)، ارتباط موثر و نفوذ به قلب دیگران، نشر مؤلف، تهران.
گلدارد، دیوید (۱۳۷۴)، مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره: آموزش و کاربرد مهارتهای خرد در مشاوره ی فردی، ترجمه: سیمین حسینیان ، نشر دیدار، تهران.
نورمن، دونالد آ (۱۳۹۲)، طراحی حسی، ترجمه: معصومه حق پرست، جهانبخش سادگی راد، نشر حرفه هنرمند، تهران.
Dunn, R & Dunn, K (1992), Teaching elementary students through their individual learning styles: Practical approaches for grades 3-6, Allyn & Bacon, Boston.
Griggs, Sh. A (1985), Counseling Students Through Their Individual Learning Styles, ERIC Counseling and Personnel Services Clearinghouse, School of Education, University of Michigan, Ann Arbor.
Houde, O; Kayser, D; Koenig, O;  Proust, J & Rastier, F (2004), Dictionary of Cognitive Science: Neuroscience, Psychology, Artificial Intelligence, Linguistics, and Philosophy, Routledge, New York.
Kanninen, E (2008), Learning Styles and E-Learning, Master of Science Thesis, Tampere University of Technology, Tampere.
Li, L (1999), Acton Theory and Cognitive Psychology in Industrial Design: User Models and User Interfaces, Hochschule für Bildende Künste Braunschweig, Braunschweig.

           Luke, J (2012), Fast Forward Your Customer Service: 10 Steps to Achieve Exceptional Customer Satisfaction, Candid Creation Publishing, Singapore.

 McCune, S. K; McCune, S. L & Alexander, V.  C (2014), CliffsNotes FTCE Professional Education Test, Houghton Mifflin Harcourt, Boston.
McGann, M )2010), Perceptual Modalities: Modes of Presentation or Modes of Interaction?, Journal of Consciousness Studies, Vol. 17, No. 1-2, pp.72-94.

            Nardi, D (2001), Multiple Intelligences & Personality Type: Tools and Strategies for Developing Human Potential, Telos Publications, West Hollywood.

Nongard, R (2014), Transformational Leadership How To Lead From Your Strengths And Maximize Your Impact, Lulu.com, Tulsa.
Norman, D.A (2004), Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things, Basic Books, New York.
Peck, J & Childers, L. T (2003), Individual Differences in Haptic Information Processing: The “Need for Touch” Scale, Journal of Consumer Research, Vol. 30, Issue 3, pp.430–442.
Pinchot, J & Paullet, K (2013), Different Keystrokes for Different Folks: Addressing Learning Styles in Online Education, ISSN: 2167-1435.
Pye, E (2007), The power of touch: handling objects in museum and heritage contexts, Left Coast Press, Walnut Creek.
Reid, J. M (1987) The learning style preferences of ESL students, Tesol Quarterly Jornal, Vol. 21, Issue 1, pp.87- 111.
Ricketts, C & Ricketts, J (2010), Leadership: Personal Development and Career Success, Cengage Learning, Delmar.
Riding, R. J & Rayner, S (2000), Cognitive Styles, Greenwood Publishing Group, Stamford.

            Schifferstein, H. N. J; Fenko, A; Desmet, P. M. A; Labbe, D & Martin, N (2013), Influence of package design on the dynamics of multisensory and emotional food experience, Food Quality and Preference, Vol. 27, Issue 1, pp.18-25.

Sywelem, M; Al-Harbi, Q;  Fathema, N & Witte, E. J (2012), Learning Style Preferences of Student Teachers: A Cross-Cultural Perspective, Institute for Learning Styles Journal, Vol. 1, pp.10- 24.
Williams, J (2010), Reading Comprehension, Learning Styles, and Seventh Grade Students, A Dissertation Presented to The Faculty of the School of Education, Liberty University, Lynchburg.
Wong, L (2014), Essential Study Skills, Cengage Learning, Stamford.