تصویر، ایماژ (پی انگاره) و ادراک بصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه تربیت مدرس / دانشکده هنر

2 هیئت علمی /دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تصویرسازی دارای ویژگی بصری و ساده ترین راه انگاشتن است که فرایند دیداری نمودن تصورات را به کار میبندد. ایماژ همچون رسانه‌ای است که تأثیر و فرایند بازنمایی توانش‌های عاطفی را بر الگوهای دیداری و فرهنگی تصویرپردازی می‌کند؛ شاید بهترین و کوتاه‌ترین تعریف برای ایماژ جهان‌نگری تصویری و ذهنی است. در این مقاله آنجا که مقصود از ایماژ چیزی فراتر از تصویر محض است، برابرنهاده‌ی «پی‌انگاره» انتخاب شده‌است. براساس داده‌های تجربی کنش ما در تصور مشابه کنش ما در دیدن چیزها، شامل تصاویر است؛ اما، پرسش این است که، کدام وجه از پی‌انگاره در تفسیر ناظران در طول تاریخ تغییر می‌کند و توسط رسانه‌های خود انتقال می‌یابد؟ و چه نسبتی میان پی‌انگاره دریافت‌شده و حقیقت وجود دارد؟ این مقاله با طرح پژوهشی معناشناختی با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درباره‌ی محتوای دیداری مرتبط با تصویر و با شرح بسیاری از واقعیت‌های برجسته و کلی در کنش‌های هنری درباره‌ی بازنمودهای تصویری در پی پاسخ به پرسش‌های فوق است؛ تحلیل نتایج نشان می‌دهد که طبیعت بصری محتوای پی‌انگاره‌ها از کیفیتی پویا برخوردار است و این کیفیت، ماهیت ذهن ما را آشکار می‌کند، هم‌چنانکه چهارچوب و عینیت اثر حاکی از مضمون پویا است که هریک از شیوه‌های نگریستن متفاوت به جهان است.

کلیدواژه‌ها


 آرنهایم، رودلف (1393)، هنر و ادراک بصری: روان شناسی چشم خلاق، ترجمه‌ی مجید اخگر، انتشارات سمت، تهران.
بریجانیان، ماری (1393)، فرهنگ اصطلاحات فلسفه و علوم اجتماعی، ویراسته بهاالدین خرمشاهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
کوهن، تامس (1394)، ساختار انقلاب‌های علمی، ترجمه‌ی سعید زیباکلام، انتشارات سمت، تهران.
Alloa, E (2005), Bare exteriority: Philosophy of the image and the image of philosophy in Maurice Blanchot and Martin Heidegger, COLLOQUY text theory critique, 2005(10), pp. 69-82.
 
Alloa, E (2016), Iconic Turn: A Plea for Three Turns of the Screw, Culture, Theory and Critique, 57(2), pp. 228-250.
 
Belting, H (2011), An anthropology of images: Picture, medium, body (p. p9), Princeton University Press, Princeton.
 
Belting, H & Jephcott, E (1996), Likeness and Presence: A History of the Image before the Era of Art, University of Chicago Press, Chicago.
 
Breidback, O; Vercellone, F & Kaiser, W (2013), Thinking European Worlds : Thinking and Imagination, The Davies Group Publishers, Aurora, US.
 
Donald, M (2006), Art and cognitive evolution, The artful mind: Cognitive science and the riddle of human creativity, ?????, pp.3-200.
 
Gregory (1), D (2010), Imagery, the imagination and experience, The Philosophical Quarterly, 60(241), pp. 735-753.
 
Gregory (2), D (2010), Visual imagery: visual format or visual content?, Mind & Language, 25(4), pp. 394-417.
Johnson, C. D (2012), Signale: Modern German Letters, Cultures, and Thought : Memory, Metaphor, and Aby Warburg's Atlas of Images, Ithaca, Cornell University Press and Cornell University Library, US, Retrieved from http://www.ebrary.com.
 
Mitchell, W.J.T (1995), Picture Theory, University of Chicago Press, Chicago.
 
Ricoeur, P (2003), The rule of metaphor: The creation of meaning in language, Psychology Press, ?????.
 
Schelling, F.W.J (1978), System of transcendental idealism (1800), University Press of Virginia, Charlottesville.
 
Schlegel, F.von (1968), Dialogue on poetry and literary aphorisms, Translated by Ernst Behler and Roman Struc, University Park, Pennsylvania State Univ Pr, PA.
 
Schroeder, J. E (2003), Visual methodologies and analysis, Visual anthropology, 16(1), pp. 81-88.