دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تابستان 1397 
12. تبیین فرآیند و مزایای حاصل از طراحی خدمات با رویکرد مشارکتی

صفحه 119-129

معصومه اسماعیل زاده؛ زهرا قدوسی نژاد؛ مهران فاطمی نیا