بررسی تأثیر تکنولوژی در دسترس بر نحوه ی تفکر طراحان محصول مبتدی و حرفه ای با استفاده از روش لینکوگرافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اسلامی تبریز

2 رییس دانشکده طراحی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

مطالعات رفتاری از رایج ترین مطالعات شاخه‌های علوم انسانی هستند که رفتارهای جامعه مورد مطالعه، درشرایط ویژه مشاهده و ضبط می‌شوند. رفتارها، کدگذاری شده و تبدیل به یک زنجیره حرکت میشوند که به لحاظ آماری قابل آنالیز هستند. هدف از پژوهش حاضر، افزایش دانش نسبت به طراحان و شناخت ابعاد متفاوت رفتاری آنهاست. دراین مقاله، با انجام طراحی توسط طراحان حرفه‌ای و مبتدی، نحوه تفکرشان دربرخورد با مسائل درشرایط مختلف، مورد بررسی قرارگرفت. نمونه آماری، دانشجویان مقطع کارشناسی طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسلامی تبریز بودند. 8 گروه 2 نفره از دانشجویان سال اول، بعنوان طراحان مبتدی و 8 گروه 2 نفره از دانشجویان سال آخر بعنوان حرفه‌ای درنظرگرفته شدند. انتخاب، اتفاقی و با دعوتنامه از سوی محقق صورت پذیرفت. نیمی از طراحان درشرایط پاسخ تکنولوژیک و نیمی دیگر درشرایط غیرتکنولوژیک، به طراحی پرداختند. جلسات طراحی ضبط و با استفاده از روشFBS کدگذاری شدند. آنالیز داده‌ها توسط روش لینکوگرافی و برنامه لینکودر انجام شد. براساس آزمون T، مقدار P در شاخص‌های شناختی بالاتر از 0.05 بودند. درنتیجه حل مسائل درشرایط مختلف به سطح توانایی های طراحان مرتبط نمیباشد. همچنین طراحان حرفه‌ای و مبتدی فارغ ازاینکه چه سؤالی به آنها داده شده، از استراتژی واحدی برای حل مسئله استفاده مینمایند. همچنین در مکتوب نمودن مدارک، تغییر معنادار دارند (05/0p<).

کلیدواژه‌ها


احمدی، نسیبه (1388)، معرفی و نقد روش دلفی، کتابنامه علوم اجتماعی، دی ماه، شماره 22، صص 108-100.
دووریس، مارک. جی (1389)، آموزش درباره­ی تکنولوژی: درآمدی بر فلسفه­­ی تکنولوژی برای غیر فیلسوفان، مصطفی تقوی، محبوبه مرشدیان، دانشکده صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، تهران.
لاوسون، برایان (1390)، طراحان چگونه می­اندیشند؟، مجتبی دولتخواه، حوریه پیری، لوتس، تهران، ایران.
 
منابع لاتین (به ترتیب حروف الفبا)
Atman, C.J; Cardella, M.E; Turns, J & Adams, S.R (2005), Comparing freshman and senior engineering design processes: an in-depth follow-up study, Design Studies, Vol. 26, No. 4, pp 325-357.
Atman, C.J & Chimka, J.R (1999), A Comparison of Freshman and Senior Engineering Design Processes, Design Studies, Vol 20 No 2, pp 131- 152.
Gero, J.S; Kan, J.w & Purmohamadi, M (2011), Analysing Design Protocols: Development of Methods and Tools, international conference, Indian Institute of Science, Bangalore, 10-12 January.
Goldschmidt, G & Tasta, D (2005), How Good Are Good Ideas? Correlates of Design Creativity, Design Studies, Vol. 26, No. 4, 593-611.
Hughes, J & Parkes, S (2003), Trends In The Use of Verbal Protocol Analysis In Software Engineering Research, Department of Applied Computing, University of Dundee, Dundee, Scotland; DD1 4HN, UK.
Kan, J.W; Bilda, Z & Gero, J.S (2006), Comparing Entropy Measures of Idea Links in Design Protocols, University of Sydney, Australia.
Kan, J.W & Gero, J.S (2009), Using the FBS Ontology to Capture Semantic Design Information in Design Protocol Studies, Faculty of Architecture, Design and Planning, University of Sydney, Australia.
Kannengiesser, U; Gero, J.S; Wells, J & Lammi, M (2014), Do High School Students Benefit from Pre-Engineering Design Education?, ICED 15.
Park, S (2009), Verbal Report in Language Testing, the Journal of Kanda University of International Studies, Vol. 21, pp 287- 307.
Pourmohamadi, M (2013), Designerly Ways of Customising, A thesis of PHD, Faculty of Architecture and Design and Planning, The University of Sydney, Australia.
Pour Rahimian, F & Ibrahim, Rahinah (2013), Behavioural Design Protocols in Architectural Design Studios: A Microscopic Analysis. Department of Architecture, Faculty of Design and Architecture, Universiti Putra Malaysia, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia, pp 235- 258.
Pourmohamadi, M & Gero, J.S (2011), LINKOgrapher: An Analysis Tool to Study Design Protocols Based on FBS Coding Scheme, International Conference on Engineering Design, ICED11,15 - 18 August, Technical University of Denmark.
Ransdell, S (1995), Generating thinking-aloud protocols: Impact on the narrative writing of college students, American Journal of Psychology, Vol. 108, No 1, pp 89- 98.