تبیین فرآیند و مزایای حاصل از طراحی خدمات با رویکرد مشارکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

3 استادیار دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به جایگاه مشارکت در طراحی خدمات، اهمیت رویکرد مشارکتی در این حوزه روز به روز افزایش می‌یابد. اما در رابطه با روند طراحی مشارکتی در حوزه‌‌ی طراحی خدمات و فواید حاصل از بکارگیری رویکرد طراحی مشارکتی در این حوزه، مواردی وجود دارد که به بررسی و مطالعه‌ی بیشتر نیاز دارد. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی روند طراحی خدمات با رویکرد مشارکتی و تاثیرات مثبت حاصل از این رویکرد در چنین پروژه‌هایی می‌باشد. در این نوشتار روش تحقیق از نوع تحلیل کیفی مبتنی بر مطالعه‌ی موردی است؛ که در این راستا چهار پروژه‌ی طراحی خدمات به عنوان مطالعه‌های موردی انتخاب شده است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که در راستای تحلیل این پروژه‌ها بدست آمد نشان می‌دهد که می‌توان فرآیندی سه مرحله‌ای را در اجرای کلیه‌ی پروژه‌‌های طراحی خدمات که در قالب رویکرد طراحی مشارکتی به انجام می‌رسند، شناسایی و به طراحان در این حوزه معرفی کرد. همچنین با بررسی تاثیر ابزارهای طراحی مشارکتی در ارتقای حوزه‌های نوآوری در طراحی خدمات، این نتیجه بدست آمد که بکارگیری این ابزارها در حوزه‌های نوآوری می‌تواند تاثیرات مثبتی در پی داشته باشد. در انتها جهت ارزیابی فرآیند پیشنهادی در این نوشتار، روند یک پروژه‌ی اجرایی و نتایج حاصل از آن مورد ارزیابی و مقایسه‌ی تطبیقی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


Alam, I (2002), An exploratory investigation of user involvement in new service development, Journal of the Academy of Marketing Science, Vol.30, No. 3, pp. 250-261.
Booms, B & Bitner, M. J (1981), Marketing Strategies and Organizational Structures for Service Firms, Marketing of Services, James H. Donnelly and William R. George, eds, Chicago: American Marketing Association, pp. 47-51.
Bossen, C; Dindler, C & Iversen, O.S (2016), Evaluation in Participatory Design: A Literature Survey, PDC '16 Proceedings of the 14th Participatory Design Conference, Vol.1, pp.151-160.
Gloppen, J (2009), Service design leadership, first Nordic conference on service design and service innovation,?????, pp. 1-16.
Gustafsson, A & Johnson M. D (2003), Competing in a service economy: how to create a competitive advantage through service development and innovation, Jossey-Bass, San Francisco.
Kleinsmann, M & Valkenburg R (2008), Barriers and enablers for creating shared understanding in co-design projects, Design Studies, Vol. 29, No. 4, pp. 369-386.
Kotler, P & Armstrong, G (2006), Principles of marketing, Upper Saddle River, N.J. Pearson Education. نقل از (اسماعیل زاده، معصومه، قدوسی نژاد، زهرا. مروری بر روش های مشارکت کاربران در طراحی خدمات. اولین کنفرانس ملی طراحی خدمات. اردیبهشت 1394).  
Kujala, S (2003), User involvement: A review of the benefits and challenges, Behaviour and Information Technology, Vol. 22, No. 1, pp. 1-16.
Lucy; K (2011), Designing for service as one way of designing services, International Journal of Design, Vol. 5, No. 2, pp. 41-52.
Mager, B & Sung, T.J (2011), Special issue editorial: Designing for services, International Journal of Design, Vol. 5, No. 2, pp. 1-3.
Malinverni, L; Mora-Guiard,  J & Pares, N (2016), Towards Methods  for  Evaluating  and  Communicating  Participatory Design: A Multimodal Approach, Journal of  Human  Computer Studies,  pp. 1-33, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2016.03.004.
Nakki, P(2012), Service co-design using online ideation and face to face testing: case city adventure, Serv Des 2012 third Nordic conference on service design,???????? pp. 177-188
Prahalad, C.K & Ramaswamy, V (2004), Co-creation Experiences: The New Practice in Value Creation, Journal of Interactive Marketing, Vol. 18, No. 3, pp. 5-14.
Sanders, E. B(2005), Information, inspiration and co-creation, 6th International Conference of the European Academy of Design, Bremen, Germany, pp. 1-14.
Sanders, E. B. N; Brandt, E& Binder, T (2010), A framework for organizing the tools and techniques of participatory design, 11th Biennial Participatory Design Conference, New York, NY, USA, pp. 195-198.
Shostack, G. L (1987), Service Positioning Through Structural Change, Journal of Marketing, Vol. 51, No. 1, pp. 34-43.
Steen, M; Manshot, M & De Koning, N (2011), Benefits of co-design in service design projects, International Journal of Design, Vol. 5, No. 2, pp. 53-60.
Voss, C & Zomerdijk, L (2007), Innovation in Experiential Services – An Empirical View, In: DTI (ed). Innovation in Services, London: DTI, pp.97-134.