شنیدن رنگی (مطالعه پیرامون حس آمیزی و فرایند ترکیب حواس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ارتباط تصویری

2 عضو هیات علمی دانشگاه هنر و معماری آزاد اسلامی

چکیده

حس‌آمیزی، نوعی پدیدة عصب‌شناختی است که در آن، محرک دریافت شده از طریق یکی از حواس، به طور خودکار، ادراک در حسی دیگر را فعال می‌سازد. نام متداول برای حس‌آمیزی صدا به تصویر، شنیدنِ رنگی است، که به معنای فعال‌سازی رنگ، شکل، و حرکت توسط صدا می‌باشد. هدف از این پژوهش، بازشناسی نقش صدا در آفرینش تجربیات حس‌آمیزانه (البته در افراد عادی و نه به معنای عصب‌شناختی آن) و پاسخ به این پرسش است که صدا چگونه می‌تواند منجر به خلق تجربیات حس‌آمیزانة بصری شود؟ دیگر آن که چه ویژگی‌هایی در فرایند ادراک نهفته است که به ما امکان تجربة ادراکات حس‌آمیزانه را می‌دهد؟ و در نهایت، پاسخ به این پرسش که آیا میان محرک شنیداری و محرک بینایی، ویژگی‌های مشترکی وجود دارد که بتواند منجر به تطبیق آن‌ها با یکدیگر شود؟ این پژوهش حاصل مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی، و همچنین استفاده از منابع اینترنتی معتبر علمی- پژوهشی می‌باشد. ادراک، فرایندی چندحسی است و این ویژگی، نه تنها تجربة ادراکات حس‌آمیزانه را امکان پذیر می‌سازد، بلکه به واسطة ساخت بازنمایی‌های درونیِ چندحسی، امکان تجربه‌ای بصری در مواجهه با محرک شنیداری را نیز فراهم می‌آورد. علاوه بر این، شنوایی و بینایی، دارای ویژگی‌های درون‌حسیِ مشترکی نیز می‌باشند که امکان تطبیق آن‌ دو با یکدیگر را مهیا می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


 

Abbado, A (1988), Perceptual correspondences of abstract animation and synthetic sound, MIT Masters Thesis.
Baron-Cohen, S (1994), Synaesthesia: an account of colored hearing, Leonardo, 27 (4), pp.343-346.
Brown, R (2014), Consciousness Inside and Out: Phenominology Neuroscience, and the Nature of Experience, Springer, Netherlands.
Calvert, G; Spence, C & Stein, B. E (2004), The Handbook of Multisensory Processes, MIT Press, Cambridge.
Cavallaro, D (2013), Synesthesia and the arts, McFarland & Company, USA.
Collopy, F (2000), Color, Form, and Motion: Dimensions of a Musical Art of Light, Leonardo, 33(5), pp.355-360.
Collopy, F (2009), Playing (with) Color, Glimpse, Vol. 2, Issue 3, pp.62-67.
Collopy, F; Fuhrer, R. M & Jameson, D (1999), Visual Music in a Visual Programming Language, IEEE Symposium on Visual Languages, Tokyo, Japan, pp.111-118.
Cytowic, R. E (2002), Synaesthesia: a union of the senses, 2nd edition, MIT Press, Cambridge, MA.
Cytowic, R. E & Eagleman, M (2009), Wednesday is Indigo Blue: Discovering the Brain of synesthesia, MIT Press, Cambridge.
Daniels, D (2004), sound & vision in avantgarde & mainstream, www.medienkunstnetz.de/theme/image-sound_relations/sound_vision/     2016-03-18.
Deutsch, P.G (2012), Synaesthesia and synergy in art, Gustav Mahler’s “Symphony No. 2 in C minor” as an example of interactive music visualization, Sensory Perception: Mind and Matter, F. G. Barth; P. G. Deutsch; & H. D. Klien (eds.), Springer-Verlag, Wien.
Fichner-Rathus, L (2011), Foundations of Art and Design, Wadsworth Publishing, USA.
Halliday, S (2013), Sound Modernity, Edinburg University Press, UK.
Haverkamp, M (2009), Look at that sound! Visual aspects of auditory perception, Proceeding of the third international Congress “synesthesia: Science and Art”, Granada, Spain.
Haverkamp, M (2010), Visualizing auditory perception: correlations, concepts, synesthesia, Proceedings of Galeyev Readings, Prometheus-Center, Kazan, Russia, October 2-5.
Haverkamp, M (2013), Synesthetic design: Handbook for a Multi-sensory Approach, Birkhauser, Germany.
Kandinsky, W (2001 [1911]), Concerning the Spiritual in Art, A. Glew (ed), MFA Publications, Tate Publishing, London  & New York.
Keefer, C (2015), Visual music’s influence on contemporary abstraction, Abstract Video, Gabrielle Jennings (ed.), University of California Press.
Lauer, D. A & Pentak, S (2011), Design Basics, 8th edition, Wadsworth Publishing, USA.
Marinetti, F. T & Fillia, L. E. C (1930), Manifesto della cucina futurista, Gazzetta del Popolo, Torino, December 28th.
McCabe, M. L (2010), Color and sound: Synaesthesia at the crossroads of music and science, Dissertation, University of Florida.
Prampolini, E (1913), Gazzetta Ferrarese, Ferrara, Italy, August 26th.
Ramachandran, V. S & Hubbard, E. M (2001), Psychophysical investigations into the neural basis of synaesthesia, Proc. R. Soc. Lond. B., 268, pp.979-983.
Repp, B. H (1992), Music as motion: a Synopsis of Alexander Truslit’s (1938) Gestaltung und Bewegung in der Musik, Haskins Laboratories Status Report on Speech Research, SR_ 111/112, pp.266-269.
Rogowska, A. M (2015), Synesthesia and Individual Differences, Cambridge University Press, Cambridge.
Simner, J (2006), Beyond perception: synaesthesia as a psycholinguistic phenomenon, Trends in Cognitive Sciences, 11(1), pp.23-29.