دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، مهر 1397 
5. شناخت دلایل بازطراحی لوگو در طول عمر برند

صفحه 41-52

10.22059/jfava.2018.233785.665655

الهام الیاسی؛ کامران افشار مهاجر؛ زاهد شفیعی