دوره و شماره: دوره 23، شماره 3، پاییز 1397 
2. گذر معنا از نگاره به فرانگاره

صفحه 13-20

مازیار زند؛ سعید زاویه؛ امیر نصری


3. ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون

صفحه 21-30

راضیه مختاری دهکردی؛ احمد نادعلیان؛ محسن مراثی


5. شناخت دلایل بازطراحی لوگو در طول عمر برند

صفحه 41-52

الهام الیاسی؛ کامران افشار مهاجر؛ زاهد شفیعی


6. جلوه‌های هنری در تزیینات کاشی‌کاری مدرسة خان شیراز

صفحه 53-64

الناز قرائتی؛ سید هاشم حسینی؛ حسین پورنادری


10. آیکونوگرافی پیکره ی سفالین سلطان طغرل سلجوقی

صفحه 93-102

اصغر جوانی؛ حسن بلخاری قهی؛ مهیار اسدی