ماهیت فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهش هنر،دانشکده هنر ، دانشگاه شاهد ، ایران

2 عضو هیات علمی دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

3 عضو هیات علمی، دانشکده هنر، دانشگاه شاهد

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی فضا و زمان در آثار چند رسانه ای کتی پاترسون با شیوه توصیفیT تحلیلی با روش گردآوری کتابخانه ای تدوین شده است.کتی پاترسون به عنوان یکی از هنرمندان چند رسانه ای با به کارگیری چندین رسانه ی گوناگون هنری غالباً فضا و زمان را با استفاده از تکنولوژی مفاهیم میکرو و ماکرو، فاصله گذاری، فاصله زمانی، چرخه زمانی و زمان بندی، و روابط زمانی را به اشتراک می گذارد. او فضایی را ایجاد می کند تا مخاطب را از حالت منفعل خود خارج و سعی می کند تا با درگیر کردن اکثر ادراکات حسی ، فضا و زمان را به شکل جدیدی ارائه دهد و نحوه ی برخورد متفاوتی با مسئله ی زمان را به وجود آورد. در نهایت فضا در آثار پاترسون فراتر از چارچوب ریاضیات برای برقراری ارتباطی ژرف، و تصور ناشناخته ها می باشد. در این راستا از چارچوب مفهومی و روش شناسی ملهم از رویکرد گوتفرید بوهم و تی جی لسینگ استفاده شد . نتایج پژوهش نشان داد، پاترسون درک جدیدی از زمان را برای مخاطب ارائه می دهد تا بتواند خوانش های متوالی و همزمانی را داشته باشد. مخاطب در درک فضا و زمان آثار چندرسانه ای پاترسون، نقشی فعال داشته و خود تعیین کننده مدت زمان دریافت آثار است.

کلیدواژه‌ها


اوکویرک، استینسون و دیگران ( 1393)، مبانی هنر: نظریه و عمل، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت(، تهران.
راش، مایکل (1389)، رسانه های نوین برای قرن ۲۰، ترجمه بیتا روشنی، انتشارات نظر، تهران.
سوری، حمید (1392)، نگاهی به چرایی چندرسانه‌ای در هنرمعاصر، هنر و رسانه، شماره ؟؟؟؟؟؟، صص15ـ6.
کامران، افسانه (1392)، نشانه شناسی زمان و گذر آن در عکس‌های یادگاری، نشریه هنر های زیبا- هنرهای تجسمی، دوره 18، شماره 2، ت، صص 1-15.
مصباح، گیتی و رهبرنیا، زهرا (1390)، پیوستار زمانی - مکانی باختین در هنر تعاملی جدید (بررسی تطبیقی دو نمونه فرهنگی)، مطالعات تطبیقی هنر، دوره 1، شماره 1، صص 1-15.
Boehm, Gottfried (1987), Bild und Zeit, in Das Phänomen Zeit in Kunst und Wissenschaft, ed, Hannelore Paflik, Weinheim: VCH Verlagsgesellschaft, Acta humaniora, pp. 1-22.
Carroll, Noel (2007), Art and globalization, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol.65, No. 1, pp. 131- 143.
Holt, Nancy (1983), Quoted in Lippard, Lucy. Overlay: Contemporary Art and the Art of Prehistory, Pantheon Books , New York.
Lucie Smith, Edward (2004), Art Terms (Dictionary of Art Terms), Thames& Hudson, London.
Luke, Ben (2012), Katie Paterson quoted in Ben Luke, Katie Paterson: Me and my meteorite, Vening Standard. 24 April.??????????
McClain, Jeoraldean (2009), Time in the visual arts: Lessing and Modern Criticism, Forlaget politisk revy, Copenhagen.
Paterson, Katie (2008), Earth-Moon-Earth: Moonlight Sonata Reflected from the Surface of the Moon, Modern Art Oxford, ???????????.
Ring Petersen, Anne (2015), Installation Art: Between Image and Stage, Museum Tusculanum Press University of Copenhagen.
http://katiepaterson.org وبگاه  سایت رسمی هنرمند، کتی پاترسون: ( تاریخ دسترسی 18/11/2017)
https://www.pinterest.com/pin/185984659591795264/( تاریخ دسترسی 27/11/2017)
https://www.pinterest.com/pin/57491332722583441/( تاریخ دسترسی 28/11/2017)