زیبایی، دشمن سخاوتمند هنر! درآمدی تحلیلی بر مقالۀ «هنر پس از فلسفه» اثر جوزف کُسوث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان

چکیده

جوزف کُسوث در مقالۀ خود، «هنر پس از فلسفه»، نه‌تنها زیبایی‌شناسی به‌مثابۀ فلسفۀ هنر بلکه تمامی فلسفۀ پیش از ویتگنشتاین را سزاوار نفی و دورشدن از هنر می‌داند. کُسوث در این مقاله به طرح هنری می‌پردازد که فارغ از هر مدیوم و بی‌توجه به ظاهر و ریخت، از فلسفه گذر کرده و با تکیه بر کارکرد خود، زبانی فلسفی یافته است: هنری با عنوان «هنر مفهومی» که جایگزین فلسفه و هنر پیش از خود خواهد شد و تاریخ و تعریف هنر را دگرگون خواهد ساخت. در چنین هنری، «زیبایی» که تا پیش از این جزئی لاینفک از اثر هنری تلقی می‌شد، دیگر مورد ضمانت و تعهد هنر قرار نخواهد گرفت و هنر پس از این تلاش خواهد کرد با علم و گزاره‌های قابل استدلال تولید و تبیین شود.
این مقاله با رویکردی تحلیلی، به بررسی سیر تطور تعاریف زیبایی‌شناسی و ارتباط آن با علم، فلسفه و هنر می‌پردازد تا بتواند مولفه‌های نظری کُسوث در مقالۀ «هنر پس از فلسفه» و نگرش نقادانۀ وی دربارۀ زیبایی و هنر پیشادوشانی را مورد ارزیابی قرار دهد و تعریف محدود هنر ذیل گزاره‌های تحلیلی زبان و ماهیت پرسشگر آن نزد کسوث را آشکار کند. گزاره‌های منطقی‌ای ‌که باید از زمینۀ خود جدا شوند تا امکان تبدیل‌شدن به اثر هنری را پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، بابک (1386)، حقیقت و زیبایی؛ درس‌های فلسفۀ هنر، نشر مرکز، تهران.
بیردزلی، مونروسی و هاسپرس، جان (1387)، تاریخ و مسائل زیباشناسی، ترجمۀ محمد سعید حنایی کاشانی، نشر هرمس، تهران.
پاکباز، روئین (1381)، دایرهالمعارف هنر، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.
دورانت، ویل (1385)، لذات فلسفه، ترجمۀ عباس زریاب خوئی، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
کابان، پی‌یر (1380)، مارسل دوشان؛ پنجره‌ای گشوده بر چیز دیگر، ترجمۀ لیلی گلستان، نشر و پژوهش فرزان روز، تهران.
کاسیرر، ارنست (1370)، فلسفه روشنگری، ترجمۀ یدالله موقن، انتشارات نیلوفر، تهران.
کانت، ایمانوئل (1362)، سنجش خرد ناب، ترجمۀ م.ش. ادیب سلطانی، انتشارات امیرکبیر، تهران.
گات، بریس و لوپس، دومینیک مک‌آیور (1389)، دانشنامۀ زیبایی‌شناسی، ترجمۀ جمعی از مترجمان، فرهنگستان هنر، تهران.
لینتن، نوبرت (1382)، هنر مدرن، ترجمۀ علی رامین، نشر نی، تهران.
ولک، رنه (1373)، تاریخ نقد جدید، جلد 1، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، انتشارات نیلوفر، تهران.
ویتگنشتاین، لودویگ یوزف یوهان (۱۳۷۱)، رسالۀ منطقی ـ فلسفی، ترجمۀ میر‌شمس‌الدین ادیب‌سلطانی، انتشارات امیرکبیر، تهران.
هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش (1385)، درس‌گفتارهایی پیرامون فلسفۀ زیبایی‌شناسی، ترجمۀ زیبا جبلی، نشر آب‌نگاه، تهران.
هگل، گئورگ ویلهلم فریدریش (1391)، مقدمه‌ای بر زیبایی‌شناسی، ترجمۀ ستاره معصومی، نشر آرشام، تهران.
 
Foulquie, P (1982), Dictionnaire de la Langue Philosophique, PUF, Paris.
Nietzsche, F (1967), The Will to power, Traw.Kaufmann, New York.
Kosuth, Joseph (1969), Art after Philosophy, in: http://lot.at/sfu_sabine_bitter/Art_After_Philosophy.pdf.
http://corner-college.com/udb/cproVozeFxParagraphs_on_Conceptual_Art._Sol_leWitt.pdf.
https://en.wikipedia.org/wiki/Art_%26_Language.
http://viola.informatik.uni-bremen.de/typo/fileadmin/media/lernen/LeWittSentencesConceptual.pdf.