تحلیل هنر تعاملی با رویکرد پدیدار شناسانه از منظر مرلوپونتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه آزاد همدان

3 عضو هیات علمی گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

مرلوپونتی یکی از نو آورترین فیلسوفان قرن بیستم بوده که ماندگارترین افادات وی به فلسفه در زمینه ادراک یا به بیان دقیق تر پدیدارشناسی ادراک است. در این پژوهش قصد بر این است با بررسی آرای فلسفی مرلوپونتی مروری داشته باشیم بر مسئله ادراک. با مطرح شدن ادراک، نقش فضا، بدن، دیگری و تجربه پر رنگ تر می شود و متعاقباً جایگاه مخاطب، صرفاً به عنوان "مخاطب" از بین می رود و در بستری از شبکه های متعدد شکل پذیری و شکل دادن قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش پیدا کردن شاخصه های مشترک بین فلسفه مرلوپونتی و هنر تعاملی است. برای نائل آمدن به این هدف پژوهش حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. که در آن محقق به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی مسئله پرداخته و سپس آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و درنهایت به این نتیجه رسیده است که در هنر تعاملی مخاطب دیگر تنها یک نظاره گر صرف نیست بلکه با انجام کنش، خود در فرآیند خلاق تولید اثر شرکت می کند. می توان گفت همانگونه که مرلوپونتی در نظراتش بیان می کند، در هنر تعاملی، تمایزی میان سوژه و ابژه نیست و هر دو در تعامل با هم است که شکل می یابند.

کلیدواژه‌ها


جوانی، اصغر؛ صافیان، محمد جواد و ریحانه رفیع زاده اخویان (1394)، تحلیل رسانه واقعیت افزوده به مثابه یک رسانه غوطه وری اجتماعی و تن یافتگی کاربر در بازی­های مبتنی بر آن، اولین کنفرانس ملی بازی های رایانه ای : فرصت ها و چالش ها، دانشگاه اصفهان.
حکیم آرا، محمد علی (1393)، ارتباط متقاعدگرانه در تبلیغ، سمت، تهران.
خبازی کناری، مهدی و سبطی، صفا (1395)، «بدنمندی» در پدیدارشناسی هوسرل، مرلوپونتی و لویناس، حکمت و فلسفه، سال دوازدهم، شماره 3، صص 98-75.
راش، م (1389)، رسانه­های نوین در هنر قرن بیستم، ترجمه بیتا روشنی، نظر، تهران.
کارمن، تیلور ( 1394)، مرلوپونتی، ترجمه مسعود علیا، ققنوس، تهران.
کارمن،تیلور و هنسن، مارک بی .ان. (1391)، مرلوپونتی ستایشگر فلسفه، ترجمه هانیه یاسری، ققنوس، تهران.
 
Avery, Alexa Bezjian; Calder, Bobby & Dawn lacobucci (1998), New media interactive advertising vs, traditional advertising, Journal of Advertising Reseaech, 38(4), pp. 23-32.
Gallagher, Shaun (2010), Merleau-ponty's Phenomenology of perception, Topoi: an International Review of Philosophy, vol. 29, No.2, pp. 183-185.
Galen.A, Johson & Michael B, Smith (1993), the Merleau - ponty Aesthetics Reader. Philosophy and painting, Nothwestem University Press, Evansion.
 
Lombard, Matthew & Snyder-Duch, Jennifer (2001), Interactive advertising and presence: A framework, Journal of Interactive Advertising,1(2), pp.56-65.
Merleau-Ponty, Maurice (1962), Phenomenology of Perception, Routledge and Kegan Paul, London.
O'Brien, Daniel Paul (2017), Post phenomenological performance: bodily extensions in interactive art, international journal of performance arts and digital Media, online Journal homepage: http://www.tandfonline.com/loi/rpdm20,DOI:10.1080/14794713.2017.1351658.
 
Romdenh-Romluc, Komarine (2010), Routledge Philosophy Guidebook to Merleau-Ponty and phenomenology of perception, Routledge, London & New York.
 
Venturelli, Suzete & Correa, Antenor Ferreira (2017), Ephemeral Art and Interactive Art: the Quest for Preservation and Dissemination, Journal of Literature and Art Studies, Vol.7,No.7, pp. 916-924.