دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، زمستان 1397 
3. اثر هنری به‌مثابه کالای هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک

صفحه 21-28

محمدرضا باقری لری؛ نادر شایگان فر؛ اصغر کفشچیان مقدم


8. بررسی انسان شناختی نقوش سفال «کلپورگان» سراوان

صفحه 71-80

مینا شیرانی؛ اصغر ایزدی جیران؛ برایان اسپونر؛ مریم کوهستانی