دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، دی 1397 
بررسی انسان شناختی نقوش سفال «کلپورگان» سراوان

صفحه 71-80

10.22059/jfava.2018.249825.665854

مینا شیرانی؛ اصغر ایزدی جیران؛ برایان اسپونر؛ مریم کوهستانی