اثر هنری به‌مثابه کالای هنری در مواجهه با امر تکنولوژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پژوهش هنر دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی- دانشگاه هنر اصفهان

2 استادیار دانشکده پژوهشهای عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان

3 عضو هیئت علمی دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا

چکیده

در قرون اخیر رشد تکنولوژی به نحوی بوده که بطور پیوسته برای بشر معیشت بهتر را در پی داشته و توانسته خود را در بسیاری از وجوه زندگی ازجمله هنر به منصه ظهور برساند. همچنین در به چالش کشیدن هنر از مفاهیم سنت گرایانه به مفهومی نو تأثیر تأمل‌برانگیزی داشته است. به‌گونه‌ای که به مدد آن آثار هنری قابلیت بازتولید یافته و از این طریق در دسترس توده مردم قرارگرفته است. این مقاله در جهت تبیین مسئله نفوذ تکنولوژی در هنر و کالایی شدن اثر هنری از طریق تولید انبوه و بازتولید مکانیکی به طرح موضوع پرداخته و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بازخوانی روابط جامعه ی تکنولوژیک و هنر از طریق اختلاط هنر و زندگی روزمره، می پردازد. بازتولید اثر هنری در جامعه‌ای رخ می‌دهد که تکنولوژی و نظام سرمایه‌داری در آن فراگیر شده است پس در چنین جامعه‌ای تولید برای مصرف صورت می گیرد و در پی فرآیند تولید نظام مبادله و بازار شکل می‌یابد. این مکانیسم متأثر از تکنولوژی، منجر به تغییر در ماهیت هنر و کیفیت تولیدات هنری می‌گردد تا به آنجا که هنر با زندگی روزمره پیوند ناگسستنی خورده و جزء لاینفک آن محسوب می‌شود و نتیجتاً هنرمند به‌عنوان یک تولیدکننده کالای هنری با تکثیر و انبوه‌سازی، قالب اثر هنری را دگرگون می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


آدامز، لوری (1390)، روش‌شناسی هنر، علی معصومی، چاپ دوم، نظر، تهران.
آرچر، مایکل (1387)، هنر بعد از 1960، کتایون یوسفی، حرفه هنرمند، تهران.
 آرگیری، امانوئل (1374)، تکنولوژی مناسب یا تکنولوژی عقب‌افتاده، ناصر موفقیان، نشر علمی و فرهنگی، تهران.
او کویرک و دیگران (1390)، مبانی هنر: نظریه و عمل، منصور یگانه دوست، نشر سمت، تهران.
باغبان ماهر، سجاد و غلامیان، بهاره (1389)، اصالت آثار هنری، ماهنامه حکمت و معرفت، سال پنجم (10 پیاپی 58)، صص 44 - 50.
تاونزند، دبنی (1393)، فرهنگ‌نامه تاریخی زیبایی‌شناسی، فریبرز مجیدی، نشر متن، تهران.
دون ایدی (1360)، تقدم وجودی و تاریخی تکنولوژی بر علم، شاپور اعتماد، فرهنگ، کتاب چهارم و پنجم، 221- 250.
رشیدیان، عبدالکریم (1393)، فرهنگ پسامدرن، نشر نی، تهران.
رشید پور، علی (1388)، بررسی میزان مصرف کالاهای فرهنگی در بین دانش آموزان شاهد استان لرستان، مجله مدیریت فرهنگی، سال سوم، شماره ششم، 55- 74.
سمیع آذر، علی‌رضا (1391)، انقلاب مفهومی- تاریخ هنر معاصر جهان، نشر نظر، تهران.
قانع بصیری، محسن (1389)، مارکس و تکنولوژی، نشر پایان، تهران.
گاردنر، هلن (1389)، هنر درگذر زمان، محمدتقی فرامرزی، نشر آگاه و نگاه، تهران.
گودینگ، مل (1392)،  هنر انتزاعی، حسن افشار، نشر مرکز، تهران.
لوسی اسمیت، ادوارد (1389)، آخرین جنبش‌های هنری قرن بیستم، علی‌رضا سمیع آذر، نشر نظر، تهران.
مارزونا، دانیل (1389)،  هنر و مینی مالیسم، پرویز علوی، نشر پشوتن، تهران.
ماینر، ورنون هاید (1390)، تاریخ تاریخ هنر (سیری در تاریخ تکوین نظریه هنر)، مسعود قاسمیان، نشر فرهنگستان هنر، تهران.
میچم، کارل (1392)، فلسفه تکنولوژی چیست؟، مصطفی تقوی، یاسر خوشنویس، پریسا موسوی، نشر سروش، تهران.
هریس، جاناتان(1392)، مفاهیم کلیدی تاریخ هنر، پرویز علوی، نشر پشوتن، تهران.
Haapala, A; Levinson, J & Rantala, V (Eds.) (1997), The end of art and beyond: essays after Danto, Humanities Press, New Jersey.
Vattimo, G (1988), The End of Modernity: Nihilism and Hermeneutics in Postmodern Culture, trans. Jon R. Snyder (Baltimore: Johns Hopkins), UP, 19-29.
https:// www. jakesreptiles.deviantart.com/art/Myself-At-The-Last-Supper-298860817.
http://www.jessicarulestheuniverse.com/wp-content/uploads/2011/10/viridiana-last-supper.jpg.