ارزیابی اثرگذاری نقاشی های معاصرتهران بر شهروندان با تاکید بر سه رویکرد غالب: یادمانی، انتزاعی،شبیه‌سازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه مازیار - گروه معماری و شهرسازی

2 مدرس مدعو گروه هنر - نقاشی - دانشگاه علمی کاربردی کرج

چکیده

امروز سیمای کلان‌شهر تهران مخدوش و به لحاظ هویت‌مندی و برقراری ارتباط با شهروندان بسیار ضعیف است. منظر شهری ارتباط مستقیم با جدارهای شهری داشته و از این بعد می‌توان اهمیت دیوارنگاری‌ها را موردبررسی قرارداد. نقاشی‌های دیواری می‌توانند در کنار ارتقا کیفیت محیط، ابزاری برای انتقال‌ مضامین هویتی، مذهبی، فرهنگی، و ... باشند. فرضیه پژوهش آن است که نقاشی‌های با مضامین انتزاعی و تکنیک‌های اجرایی جدیدتر نسبت به سایر رویکردهای اعمال‌شده ، به لحاظ انسجام و هویت‌مندی و تأثیر بر شهروندان موفق‌ترند. پژوهش‌هایی که تاکنون صورت پذیرفته بیشتر جنبه‌های فنی و قابلیت‌های تکنیکی را بررسی کرده‌اند، این پژوهش به‌صورت تخصصی سه رویکرد غالب نقاشی‌های دبواری معاصر را مورد ارزیابی قرار داده و سعی نموده به این سؤال بنیادی پاسخ دهد که: کدام‌یک از رویکردهای سه‌گانه نقاشی دیواری معاصر تهران از دیدگاه شهروندان موفق‌تر می باشد؟
ماهیت پژوهش کاربردی و داده اندوزی به روش پیمایش و توزیع پرسشنامه بوده است، لذا تعداد 300 پرسشنامه در مناطق مختلف تهران توزیع شد، نتایج حاصل بیانگر این موضوع بود که نقاشی‌های دیواری متأخر از دیدگاه شهروندان در سنجه‌های مورد ارزیابی، وضعیت مطلوبی نسبت به آثار پیش از خود دارد، همچنین اولویت‌های شهروندان درزمینه موضوع نقاشی دیواری به ترتیب: رویکردهای انتزاعی، شبیه‌سازی و یادمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


اخویان، مهدی (1390)، انگاره‌های خیال - نقاشی ایرانی: تأثیر واقع‌گرایی و واقع گریزی شعر و ادبیات بر نقاشی دیواری اماکن مذهبی شیعه در ایران، فصلنامه هنر، شماره 83 و 84، صص 2-9.
اسکندری، ایرج (1385)، جنبش هنر انقلابی ایران، ماهنامه هنرهای تجسمی ایران، شماره 25، صص 53-50.
پاکباز، رویین (1383)، دایره المعارفهنر، فرهنگ معاصر، تهران .
پاکزاد، احمد (1392)، درآمدی بر نقش دیوارنگاره ها در هویت شهری انسان گرا، نشریه علمی ترویجی پژوهش هنر، شماره1، صص 5 – 4.
پوراحمد، احمد و شماعی، علی (1384)، بهسازی و نوسازی شهر از دیدگاه جغرافیا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
حسامی، منصور (1388)، نقاشی دیواری از طرح تا مرمت، انتشارات سمت، تهران.
داندیس، دونیس (1378)، مبادی سواد بصری، مسعود سپهر، انتشارات سروش، تهران.
کرامتی، محسن (1384)، فرهنگاصطلاحاتهنرهایتجسمی، چکامه، تهران .
کفشچیان مقدم، اصغر و مظفری خواه زینب (1391)، قابلیت‌های هنر کمینه در گرافیک محیطی شهری با تأکید بر نمونه‌های دیوارنگاری‌های شهری ایران، فصلنامه پژوهشی نگره، شماره 22، صص102- 85.
کفشچیان مقدم، اصغر و همکاران (1389)، ارزیابی دیوارنگاری معاصر تهران از دیدگاه مخاطب، نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، شماره 41، صص 69 – 63.
کفشچیان مقدم، اصغر (1385)، چگونه یک نقاشی دیواری را ساماندهی کنیم، نشریه هنرهای تجسمی، شماره 25، صص 50 – 42.
کفشچیان مقدم، اصغر (1383)، بررسی ویژگی‌های نقاشی دیواری، نشریه هنرهای زیبا، شماره 20، صص 78 – 67.
لاری بقال، کیانوش (1384)، اصول طراحی فضای عمومی مطلوب در شهر، ماهنامه پژوهشی شهرداری، شماره 30، صص 14-11.
موسوی لر، اشرف السادات و شمیلی، فرنوش (1390)، ساختار بصری نقاشی‌های دیواری تبریز، نشریه جلوه هنر، شماره 8، صص 53-66.
 
McEvoy, Shannon (2012), Latino/Latin American Muralism and Social Change: A Reflection on the Social Significance of the Cold Spring Mural, BA Honors Thesis, College of Saint Benedict, Saint Johns University, p 34.
 
Zehtab, Zahra (2001), Pioneers of Iranian Modern Art Massoud Arabshahi, Mahriz Pub, Tehran.