طراحی افردنس چند سطحی به منظور ارتقاء کاربردپذیری محصولات تعاملی؛ مطالعه موردی: دستگاه خودپرداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

2 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

3 عضو هیئت علمی دانشکده طراحی صنعتی دانشگاه تهران

چکیده

تناسب افردنس های محصولات و اطلاعات معرف آنها با سطح توانمندی های فیزیکی و شناختی کاربران، عاملی تعیین کننده در میزان کاربردپذیری محصولات مختلف، بخصوص محصولات تعاملی است. در بعضی از محصولات تعاملی، امکان شخصی سازی سطوح واسط کاربری و برخی از افردنس ها وجود دارد، اما در محصولات تعاملی عمومی که کاربران آنها از توانمندی های فیزیکی و شناختی متفاوتی برخوردارند، امکان شخصی سازی و تطبیق افردنس های محصولات و اطلاعات معرف آنها با کاربران وجود ندارد و تعامل گروهی از کاربران با محصولات، با مشکلات متعددی همراه است. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه راهکار مناسبی برای ارتقاء طراحی محصولات تعاملی عمومی و بهبود کاربردپذیری آنها در سطح گسترده است. در این مقاله با فرض اینکه کاربرد افردنس چند سطحی در محصولات تعاملی عمومی می تواند موجب بهبود کاربردپذیری آنها برای قشر وسیعی از کاربران با توانمندی های متفاوت شود، فرایند کامل یک پژوهش کاربردی با مطالعه موردی دستگاه خودپرداز تشریح شده است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش به شیوه میدانی و با کاربرد ابزار اصلی پرسشنامه جمع آوری شده و داده های آماری به شیوه توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که کاربرد افردنس چند سطحی در محصولات تعاملی عمومی باعث بهبود تعامل کاربران و افزایش کاربردپذیری محصول می شود.

کلیدواژه‌ها


بامداد، ناصر و رفیعی مهرآبادی، نگار (1387)، بررسی رضایت مشتریان از کیفیت خدمات خودپرداز بانک­ها، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت، سال هشتم، شماره 31، صص 39-58.
Flach, J. M; Stappers, P. J & Voorhorst, F (2017), Beyond Affordances: Closing the Generalization Gap Between Design and Cognitive Science, Design Issues, 33 (1), pp.76-89.
Gaver, William W (1991), Technology Affordances, In: Robertson, Scott P., Olson, Gary M. and Olson, Judith S. (eds.), Proceedings of the ACM CHI 91 Human Factors in Computing Systems Conference, April 28 - June 5, 1991, New Orleans, Louisiana, 79-84.
Gibson, James J (1979), The Ecological Approach to Visual Perception, Lawrence Erlbaum Associates, New Jersey, USA.
Hartson, H. Rex (2003), Cognitive, physical, sensory, and functional affordances in interaction design, In Behaviour and Information Technology, 22 (5), pp.315-338.
Kilbourn, K & Isaksson, J (2007), Meaning through doing: The role of affordances over time, Sixth Nordcode Seminar & Workshop, Design Semiotics in Use, University of Art and Design Helsinki in Finland.
Leonardi, P. M (2013), When does technology use enable network change in organizations? A comparative study of feature use and shared affordances. MIS Quarterly, 37(3), pp.749-775.
Lu, J & Cheng, L (2012),  Perceiving and Interacting Affordances: A New Model of Human-Affordance Interactions, Integrative Psychological & Behavioral Science XLVII, 142–155.
Maier, J & Fadel, G (2003),  Affordance-based methods for design, ASME 2003 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE2003) September 2–6, 2003, Chicago, Illinois, USA.
Maier, J & Fadel, G (2006),  Affordance Based Design: Status and Promise, Proc., IDRS, Nov. 10-11, Seoul, South Korea.
Majchrzak, A & Markus, M. L (2014), Technology affordances and constraints in management information systems (MIS), Encyclopedia of Management Theory, (Ed: E. Kessler), Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 832-836.
McGrenere, Joanna & Ho, Wayne (2000),  Affordances: Clarifying and Evolving a Concept. In: Proceedings of Graphics Interface, 2000 May 15-17, 2000, Montreal, Quebec, Canada, 179-186.
Morshedzade, E; Ono, K & Watanabe, M (2016), A new model for improving user-product interaction evaluation, based on affordance and factor analysis, Bulletin of JSSD, Vol.62, No.5, pp.49-58.
Norman, D. A (1988), The psychology of everyday thing, Basic Books Inc., New York, USA.
Norman, D. A (1999), Affordance, conventions & design, Interactions, Vol.6, No 3, pp.38-42.
Norman, D. A (2008), Signifiers, not affordances. In Interactions, 15 (6), pp.18-19.
Norman, D. A (2010), Living with Complexity. The MIT Press, ????.
Norman, D. A (2013), The Design of everyday thing: Revised and Expanded Edition. Basic Books Inc., New York, USA.
Savoli, A & Barki, H (2016), A multi-level perspective on IT affordances, In proceedings of the European Conference on Information Systems (ECIS), Istanbul, Turkey.
Vermeulen, J; Luyten, K; Van den Hoven, E and Coninx, K (2013), Crossing the bridge over norman’s gulf of execution: Revealing feedforward’s true identity, In The ACM SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, CHI’13, 1931-1940.
Withagen, R; de Poel, H. J; Araújo, D & Pepping, G (2012). Affordances can invite behavior: reconsidering the relationship between affordances and agency, New Ideas Psychol, 30, pp.250–258.