به کارگیری مولفه های طراحی ترغیبی در ساختار محصولات آموزشی کودکان (مطالعه موردی: آموزش نگهداری گیاهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد طراحی صنعتی، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

طراحی اشیا می تواند افراد را به انجام فعالیتی ترغیب نماید. در دوران کودکی، محیط نقش مهمی را در انگیزه فعالیت و یادگیری حین فعالیت ایفا می کند. امروزه به دلیل تغییر شیوه و محل زندگی کودکان در فضاهای شهری، امکان تجربه طبیعت به ندرت برایشان فراهم است. از سوی دیگر نگهداری از گیاهان، فعالیتی است که در حیطه مسئولیتهای بزرگسالان گنجانده شده است. در این پژوهش نحوه یادگیری پرورش گیاهان با استفاده از اصول طراحی ترغیبی برای کودکان مورد مطالعه قرار گرفته است. در این راستا مدرسه پیش دبستانی مفید در منطقه ستارخان تهران به مدت هشت ماه مورد مطالعه موردی قرار گرفت. روش شناسی مورد استفاده در این پژوهش از نوع کاربردی– کیفی می باشد. بر پایه متد هشت گامه مطرح شده توسط فاگ، معیارهای اصلی طراحی استخراج و پس از بررسی های انجام شده بر اساس ارزش گذاری پارامترها، بسته ای بازی گون برای ترغیب کودکان پیش دبستانی به پرورش گیاهان ارائه گردید. پس از ارزیابی های صورت گرفته از سوی ده کارشناس آموزشی و سه کارشناس کشاورزی و آزمون های انجام شده با چهل و شش دانش آموز، نتایج معنادار نشان داد که استفاده از اصول طراحی ترغیبی و انضمام عناصر بازی گون، میزان علاقمندی و مهارت یادگیری کودکان در پرورش گیاهان را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


پاکزاد، جهانشاه و بزرگی، حمیده (1391)، الفبای روان­شناسی محیط برای طراحان، انتشارات آرمانشهر، تهران.
شمس اسفندآبادی، حسن (1393)، روانشناسی محیط، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، تهران.
گیتلین وینر، کاران؛ ساندگراند، آلیس و شافر، چارلز (1389)، بازی کودکان: تشخیص و ارزیابی،  ترجمه محمد اسماعیل، الهه و امیررحمانی، رسا، امیر، نشر دانژه، تهران.
 Abdessettar, S; Gardoni, M & Abdulrazak, B (2016), Enhancing Persuasive systems Design’s productivity: towards a Domain-Specific Language for persuasion strategies. In Proceeding of 11th International Conference on Persuasive Technology, 2.
Akrich, M (1992), The De-Scription of Technical Objects, In Bijker, W and Law, J (eds.) Shaping Technology/Building Society, MIT Press, 205-224.
Atighi Lorestani, E & Khalili, M (2016), using colors to teach children how to raise a plant.  In Proceeding of 12th conferenza del colore, Color and Colorimetry Multidisciplinary Contributions, Vol. XII B, 361-372.
Bratman, G. N; Daily, G. C; Levy, B. J & Gross, J. J (2015), the benefits of nature experience: Improved affect and cognition. In Landscape and Urban Planning, 138, 41-50.
Buchanan, R (1989), Declaration by Design: Rhetoric, Argument, and Demonstration in Design Practice. In Design Discourse; History, Theory, Criticism, the University of Chicago Press, Margolin, 91-109.
Ciolan, L. E (2013), Play to Learn, Learn to Play. Creating Better Opportunities for Learning in Early Childhood, In Procedia-Social and Behavioral Sciences, 76, 186-189.
Ertmer, P. A & Newby, T. J (2013), Behaviorism, cognitivism, constructivism: Comparing critical features from an instructional design perspective, In Performance Improvement Quarterly, 26(2), 43-71.
Ertmer, P. A & Newby, T. J (1993), Behaviorism, cognitivism, constructivism: Comparing critical features from an instructional design perspective, In Performance Improvement Quarterly, 6(4), 50-72.
Fogg, B. J & Hreha, J (2010, June), Behavior wizard: a method for matching target behaviors with solutions, In International Conference on Persuasive Technology, Springer Berlin Heidelberg, 117-131.
Fogg, B. J (2009a, April), A behavior model for persuasive design, In Proceedings of the 4th international Conference on Persuasive Technology, ACM, 40.
Fogg, B. J (2009b, April), Creating persuasive technologies: an eight-step design process, In Persuasive, 44.
Fogg, B. J (2002), Persuasive technology: using computers to change what we think and do, In Ubiquity, 2002(December), 5.
Fogg, B. J (1998, January), Persuasive computers: perspectives and research directions, In Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems ACM, Press/Addison-Wesley Publishing Co., 225-232.
Khalili, M & Atighi Lorestani, E (2016), Using colors in designing children’s game in order to enhance their knowledge about plants, In Proceeding of 3rd international scientific conference of color-culture-science, 359-372.
Lockton, D; Harrison, D & Stanton, N. A (2012), Design with Intent: 101 Patterns for Influencing Behavior through Design, Retrived from: http://designwithintent.co.uk/
Lockton, D; Harrison, D & Stanton, N (2008, June), Design with intent: Persuasive technology in a wider context. In International Conference on Persuasive Technology, Springer Berlin Heidelberg, 274-278.
Maziah, M; Saemah, R & Nooraziah, J (2015), Child-friendly Approches: Choosing the Best Educational Psychology Tool to Teach Healthy Behaviour for Kids, In Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 435-441.
Oinas-Kukkonen, H (2010, June), Behavior change support systems: A research model and agenda, In International Conference on Persuasive Technology, Springer Berlin Heidelberg, 4-14.
Oinas-Kukkonen, H & Harjumaa, M (2009), Persuasive systems design: Key issues, process model, and system features, Communications of the Association for Information Systems, 24(1), 28.
Redström, J (2006, May), Persuasive design: Fringes and foundations, In International Conference on Persuasive Technology, Springer Berlin Heidelberg, 112-122.
Shuell, T. J (1990), Phases of meaningful learning, Review of Educational Research, 60, 531-547.
Veselinovska, S. S; Petrovska, S & Zivanovic, J (2010), How to help children understand and respect nature? In Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2244-2247.