بررسی مفاهیم ذهنی و تاثیر آن در خلق فضاهای عینی هنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا دانشکده هنر

2 هیات علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

مفاهیم نهان در یک متن برای ما فضایی خلق می‌کند که بیشتر، از نوع دنیای مجازی است و ما بی آنکه بدانیم چرا، از خواندن آن احساس سرزندگی می‌کنیم. می‌توان باور داشت این مفاهیم است که به تصورات ذهنی در خلق فضاهای عینی کمک می‌کند، چنانچه اگر مفاهیم مورد نظر را از یک اثر هنری بزداییم بی شک با پیکره‌ای از بیهودگی‌ها روبه‌رو خواهیم شد. تن انسان فقط کانون چشم انداز به جهانِ پرسپکتیوِ مرکزی نیست، سرهم تنها جای اندیشیدن نیست چون حواس و وجود جسمانی ما مستقیماً معرفتِ وجودی ما را می‌سازد و ذخیره می‌کند. این معرفت با مفاهیم ژرف‌تری ارتباط دارد که در دنیای امروز کمرنگ شده ولی در ادبیات به خوبی قابل مشاهده است و بعلاوه محتوای زیبایی در گرو معانیست. معنایی که زاییدة مفهوم است و به حتم بدون این دو، زیبایی وجود نخواهد داشت. همانگونه که نقاش خانه خود را با رنگ بر بوم می‌نشاند ، ادبیات نیز با واژگانش تصاویر بدیعی از خانه‌ها را در ذهن بوجود می‌آورد استفاده از تصاویر بوجود آمده از یک متن ادبی و عینیت بخشیدنِ به آن در یک اثر هنری می‌تواند تبدیل به ابزاری در دست هنرمندان تجسمی گردد، چنانچه تصویرسازی در آثار ادبی از این نوع است.

کلیدواژه‌ها


اشمیت، رودیگر (1382)، راهنمای زبانهای ایرانی، ترجمه حسن رضایی باغ بیدی، (چاپ اول)، نشر ققنوس، تهران.
احمدی، بابک (1381)، هایدگر و تاریخ هستی، نشر مرکز، (چاپ اول)، تهران.
 احمدی، بابک (1395)، امید بازیافته (سینمای آندره تارکوفسکی)، (چاپ چهارم)، نشر مرکز، تهران.
استرل،آرنیکا (۱۳۹۳)، داستان­هایشیرینهزارویکشب، چاپ اول، ترجمه مهدی طارمی، نشر نظر، تهران.
استون، ایرونیگ (۱۳۵۷)، رنجوسرمستی، چاپ سوم، انتشارات امیر کبیر، تهران.
امید آذری، آرتور (1391)‌، فضامعماریفلسفه، چاپ اول، نشر یساولی، تهران.
باشلار،گاستون (1391) ، بوطیقایفضا، چاپ اول، نشر روشنگران و مطالعات زنان، تهران.
بروگر،گریم و استون، سالی (1392)، طراحی داخلی چیست؟، چاپ اول، ترجمه حمید رضا انصاری، یحیی اسلامی، نشر علم معمار، تهران.
پاول، جیمز ان (1389)، پستمدرنیزم، چاپ سوم، ترجمه حسینعلی نوذری، نشر نظر، تهران.
پت، داگ (1393)، چگونه معماری کنیم، چاپ دوم، ترجمه آزاده پاینده رخشانی، کسری، تهران.
پالاسما، یوهانی (1392)، دستمتفکر، چاپ اول، ترجمه علی اکبری،  نشر پرهام نقش، تهران.
تولستوی، لئون (1372)، هنرچیست؟، چاپ هشتم، ترجمه کاوه دهگان، انتشارات امیرکبیر، تهران.
دی کی چینگ، فرانسیس (1391)، معماریفرمفضانظم، چاپ سوم، ترجمه محمد احمدی نژاد، نشر خاک. تهران.
رید، هربرت (1370)‌، هنری مور (سرگذشت وآثار)، چاپ اول، ترجمه حشمت الله صباغی، نشر کارگاه هنر، تهران.
سلیمانی، بهزاد (1390)‌، سیاه مشقی به نام فضا شکل فرم، فصلنامهچهارباغ، شماره 7، صص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
گروندن، ژان (1395)، علم هرمنوتیک فلسفی، چاپ دوم، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، انتشارات مینوی خرد، تهران.
مجاوری آگاه، مسعود (1393)، تصویرگری تالیفی و تصویرگری کتاب های مصور، فصلنامه­ی نقد کتاب و نوجوان، شماره ؟؟؟؟؟، صص؟؟؟؟؟.
ممیز، مرتضی (1382)، حرف­های تجربه، چاپ اول، نشر دید، تهران.
نودلمن، پری (1389)، ضربآهنگ روایت در کتاب مصور، ترجمه بنفشه عرفانیان، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره ؟؟؟؟، صص ؟؟؟؟.
 نولن‌هوکسما، سوزان و دیگران (1388)، زمینهروان‌شناسی اتکینسون و هیلگارد، جلد اول، چاپ سوم، ترجمه حسن رفیعی و محسن ارجمند، انتشارات ارجمند، تهران.
Kearney, Richard  (1994), Maurice Merleau-ponty,modern movements in europenphilosophy, Manchester University Press.
Borgers, Jorge luise (2000), selected poems, Penguin Books, London.