دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، بهار 1398 
11. پیام رسانی فضای منفی در پوستر

صفحه 117-124

مطهره سراج؛ زهرا رهبرنیا