نقش عکاسی و بیگانه سازی در هنر زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء(س)-دانشکده هنر

چکیده

در هنر زمینی عکس ها تنها شاهدان آثار بوده و به اندازه ی آن ها اهمیت می یابند. هدف از نگارش این مقاله پرداختن به نقش عکس در آثار هنرمندان هنر زمینی و اثبات اهمیت آشنایی زدایی و بیگانه سازی در ذات این شاخه ی هنری است. پرسشی که مطرح می شود این است که عکس و بیگانه سازی درهنر زمینی چه نقشی داشته اند؟ از یافته های این پژوهش می توان به مواردی چون: بزرگی آثار، میرا بودن آنها، اجرای آثار در فضای خارج از گالری ها و قرار گرفتن آن ها در محیط طبیعی اشاره کرد. همچنین نتیجه ای که از آثار مطروحه حاصل می شود: اهمیت "نقش عکس" به منظور بقای اثر و "ضرورت ساختار شکنی به منظور بیگانه سازی" با روش هایی چون شکل گیری ابهام در معنی اثر، از میان بردن عادت های دیداری، تغییر در اندازه ی آثار، اجرای اثر هنری خارج از گالری، دگرگون کردن ماده ی اثر هنری و ادغام آن در محیط، و ... می باشد.
روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله: توصیفی- تحلیلی و شیوه ی گردآوری منابع مورد نظر نیز کتابخانه ای می باشد.

کلیدواژه‌ها


احمدی، بابک (1393)، حقیقت و زیبایی، نشر مرکز، تهران.
اسماگولا، هوارد جِی (1381)، گرایش­های معاصر در هنرهای بصری، ترجمه فرهاد غبرایی، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
اُسولیوان، تام؛ جان هرتلی؛ دانی ساندرز و جان فیسک (1385)، مفاهیم کلیدی ارتباطات، ترجمه میرحسین رئیس زاده، نشر فصل نو، تهران.
باستید، روژه (1374)، هنر وجامعه، ترجمه دکتر غفار حسینی، تهران، توس.
بوردیو، پی‌یر (1386)، عکاسی هنر میان مایه، ترجمه کیهان ولی نژاد، نشر دیگر، تهران.
پاکباز، رویین (1390)، دایرةالمعارف هنر، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.
دانش‌پژوه، علیرضا (6/9/81‌13)، روزنامه همشهری، آرشیو موزه‌ی هنرهای معاصر، تهران.
رامین، علی (1387)، مبانی جامعه شناسی هنر، چاپ غزال، نشر نی، تهران.
رضایی هفتادر، غلامعباس؛ نامداری، ابراهیم و احمدی، علی اکبر (1392)، آشنایی زدایی و نقش آن در خلق شعر، نشریه ادب عربی، شماره 2، صص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 70.
سلدن، رومن (1387)، راهنمای نظریه­ی ادبی معاصر، ترجمه عباس مخبر، انتشارات طرح نو، تهران.
سمیع آذر، علیرضا (1391)، تاریخ هنر معاصر جهان، موسسه فرهنگی، پژوهشی چاپ و نشر نظر، تهران.
لچت، جان (1392)، پنجاه متفکر بزرگ معاصر، ترجمه محسن کریمی، پژمان، تهران.
لوسی اسمیت‌، ادوارد (1382)، جهانی شدن و هنر جدید، ترجمه دکتر علیرضا سمیع آذر، موسسه فرهنگی پژوهشی چاپ و نشر نظر، تهران.
معنوی راد و عنبر دباغیان) 1391(، رویکرد آشنایی زدایی در فرایند ارتباط تصویری حوزه تصویرسازی تبلیغاتی، نشریه­ی هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره 19، شماره 1، صص 25-36.
مکاریک، ایرنا ریما (1393)، دانشنامه نظریه­های ادبی معاصر، ترجمه مهران مهاجر، محمد نبوی، انتشارات آگه، تهران.
موناری، برونو (1381)، پدیدآورنده پاینده شاهنده، انتشارات قلم آشنا، تهران.
میه، کاترین (1388‌)، هنر معاصر در فرانسه، ترجمه مهشید نونهالی، نشر نظر، تهران.
نفیسی، آذر (1368)، آشنایی­زدایی، مجله­ی کیهان فرهنگی، شماره دوم، سال ششم، اردیبهشت، ص 35.
ولز، ویلیام؛ برنت، جان و موریاتی، ساندرا (1383)، تبلیغات تجاری ( اصول و شیوه­های عمل)، ترجمه سینا قربانلو، انتشارات مبلغان، تهران.
Dubois, Philippe (1987), Photography & Contemporary Art, a History of Lailach, Michael (2007), Land Art, Taschen.
Giues, Mora (1998), Photo speak, English Translater: John Goodman, Abbeville press, Page 52.
Lailach, Michael (2007), Land Art, ?????????????Taschen.
Robertson, Jean(2005), Themes of Contemporary Art, visual Art After 1980, Oxford University press, Oxford.