پیام رسانی فضای منفی در پوستر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه الزهرا

2 عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

چکیده

نقش ‬اصلی ‬پوستر، ‬انتقال ‬پیام ‬به ‬مخاطب ‬است ‬که ‬غالبا ‬توسط ‬فضای ‬مثبت ‬انجام ‬می ‬شود؛ ‬حال ‬آنکه ‬فضای ‬منفی ‬که ‬عمدتا ‬نقش ‬پس ‬زمینه ‬در ‬پوستر ‬را ‬ایفا ‬می ‬کند ‬نیز ‬می ‬تواند ‬در ‬انتقال ‬پیام ‬به ‬مخاطب، ‬نقش ‬آفرینی ‬کند. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس،‭ ‬هدف‭ ‬مقاله‭ ‬حاضر‭ ‬شناسایی روش های انتقال پیام به مخاطبان پوستر از طریق فضای منفی است‭. ‬روش ‬این ‬تحقیق ‬کاربردی، ‬توصیفی- ‬تحلیلی ‬بوده ‬و ‬اطلاعات ‬ضروری ‬آن ‬با ‬استفاده ‬از ‬منابع ‬کتابخانه ‬ای ‬گردآوری ‬شده ‬است.‬ نتایج ‬حاصل، ‬حاکی ‬از ‬آن ‬است ‬که ‬فضای ‬منفی ‬توانایی ‬آن ‬را ‬دارد ‬که ‬از ‬طریق "گستردگی" ‬و ‬یا "‬محدودیت" ‬آن ‬در ‬پوستر، "رنگ"، "فرم نهفته"و "‬خطای ‬بصری" ‬مفهومی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مخاطب‭ ‬منتقل‭ ‬کند.‬ بدین ‬گونه ‬توجه ‬مخاطب ‬به ‬فضای ‬منفی ‬پوستر، ‬معطوف و سبب ‬تاثیر ‬بیشتر ‬پیام ‬در ‬ذهن ‬وی ‬می ‬شود.‬ همچنین ‬شیوه ‬ی ‬خطای ‬بصری ‬در ‬فضای ‬منفی به علت ابهامی که در پیش زمینه و پس زمینه بودن عناصر به وجود می آورد، ‬بیشترین ‬غافلگیری ‬را ‬برای ‬مخاطب ‬به ‬همراه ‬دارد. هر یک از روش های بیان شده به همراه نمونه پوسترهایی از سراسر جهان توضیح داده شده است. بنابراین روش های ذکر شده نقش موثری در انتقال پیام به مخاطب از طریق فضای منفی را دارند.

کلیدواژه‌ها


افشار مهاجر، کامران (۱۳۹۰)، فضای منفی در گرافیک، پژوهشنامه هنرهای دیداری، شماره اول، صص 23-30.
 افشار مهاجر، کامران (1381)، گرافیک مطبوعاتی، نشر سمت، تهران.
 حسینی، غزال (1391)، فضایمثبت،فضایمنفی:نقشفضایمنفیدرپوسترهایفرهنگیایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر تهران.
 داندیس، دونیس (1388)، مبانی سواد بصری، مسعود سپهر، چاپ بیستم، نشر سروش، تهران.
 ضرابی اصفهانی، آسیه (1389)، مطالعهاهمیتفضایمنفیدرساختارترکیببندیاعلان، پایان نامه   کارشناسی ارشد، دانشگاه شاهد.
 موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر (1388)، دهمین دوسالانه جهانی پوستر تهران، تهران.
 ونگ، وسیوس (1392)، اصول فرم و طراحی، آزاده بیداربخت، نسرین لواسانی، نشر نی، تهران.
 Finke, Gail Deibler (2001), White graphics:The power of white in graphic design, Rockport, UK.
 Lee, Dong Hyun (2007), Effective use of negative space in graphic, http://www.e-reading.club/bookreader.php.
 Wallschaeger, Charles (1992), Basic visual concepts and principles for artists, architects and designers, Mc Graw, New York.
 White, Alexander  W (2011), The elements of graphic design, Allworth Press, New York.