فرآیند شیء گونگی در طراحی محصول در جامعه معاصربا رویکردی به نظریه صنعت فرهنگ بررسی موردی تلفن همراه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه صنایع دستی/ دانشکده هنرو معماری/ دانشگاه مازندران/ بابلسر/ مازندران/ ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران

چکیده

تحقیق حاضر به طراحی محصول از دیدگاه نظریه صنعت فرهنگ به دلیل وجه اشتراکی که با فرهنگ و کالاهای مصرفی دارند، پرداخته است. هدف کلی این پژوهش بررسی چگونگی تاثیر صنعت فرهنگ بر شکل دهی تفکرات در خصوص فرهنگ جامعه بدون زیر سوال بردن نقش شرکت های فعال و نیز بررسی تاثیرات صنعت فرهنگ بر مخاطبان تلفن همراه می باشد. سوال پژوهش این است که چگونه می توان برای طراحی محصول مصادیقی از نظریه ی صنعت فرهنگ قائل شد؟ رویکرد پژوهش بر اساس اندیشه های نظریه ی مکتب فرانکفورت و انتقادات آنها از فرهنگ انبوه و عامه‌پسند که یکی از مهم‌ترین نظریه های فرهنگی در جامعه شناسی محسوب می شود، می باشد. نتیجه حاصل از پژوهش حاکی از این است که طراحی محصول در جامعه معاصر به دلیل کارکردها و تاثیرات فرهنگی مستقیم در جامعه، مصداقی از نظریه ی صنعت فرهنگ می باشد. صنعت فرهنگ با استفاده از اصول یکپارچه سازی، شاخص گذاری و تعیین محصولات از قبل برای تمامی گروه های موجود در جامعه، سبک زندگی و تفکر در مورد فرهنگ، سیاست و ... را شکل می دهد و می تواند فرهنگ یک کشور را به جهان صادر کند و از فرهنگ خودی دفاع نماید. صنعت فرهنگ می تواند مصرف گرایی را در بین مخاطبان خود رواج دهد.

کلیدواژه‌ها


آدورنو و و هورکهایمر (1388)، دیالکتیک روشنگری، مراد فرهادپور و امید مهرگان، انتشارات گام نو، تهران.      
احمدی، بابک (1373)، مدرنیته واندیشه انتقادی، چاپ نهم، نشرمرکز، تهران.                                                                                                     استریناتی،دومینیک (1388)، مقدمه­ای برنظریه­های فرهنگ عامه، ثریا پاک نظر، نشرگام نو، تهران.                                                                                 اکبری تبار، علی اکبر و اسکندری پور، ابراهیم (1392)، رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی مجازی، مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، تهران.                                                                                                                                                                                                          برمن، مارشال (1379)، تجربه مدرنیته، هرآنچه سخت واستواراست دود می شود و به هوا می رود، مراد فرهادپور، چاپ چهارم، طرح نو، تهران.                    بشیریه،حسین(1376)، تاریخ اندیشه های سیاسی درقرن بیستم، چاپ دهم، نشرنی، تهران.                                                                                     پولادی،کمال(1383)، تاریخ اندیشه سیاسی درغرب، چاپ ششم، نشرمرکز، تهران.                                                                                        جعفرپیشه،خلیل(1391)، اسرار نام ونشان­سازی: کلیدهای کاربردی درساخت و مدیریت برند، چاپ اول، نشرآموخته، اصفهان. 
میلنر، اندرو و براویت، جف (1385)، درآمدی برنظریه­ی فرهنگی معاصر، جمال محمدی، چاپ سوم، نشرققنوس، تهران.  
هاف، توماس (1386)، تاریخ مختصر طراحی صنعتی، ندا لنکرانی، انتشارات مارلیک، تهران.
Abdelkafi, N (2008), Variety Induced Complexity in Mass Customization: Concepts and Management, Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., Berlin.
Asa Berger, A (2011), Ads, Fads, and Consumer Culture: Advertising's Impact on American Character and Society, Edition 4, Rowman & Littlefield, USA.
Blaszczyk, R (2009), Producting Fashion: Commerce, Culture and Consumer, University of Pennsylvania Press, Philadelphia.    
Blumer, H (1969), Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection, The Sociological Quarterly, Official Journal of Midwest Sociological Society, 10(3), pp. 275-291. 
 Bornsen, N (1994), Italian Design, Taschen, Cologne, Mishawaka, USA.  
Brogi, S; Calabrese, A; Campisi, D; Capece, G; Costa, R & Di Pillo, F (2013),The Effects of Online Brand Communities on Brand Equity in the Luxury Fashion Industry, International Journal of Engineering Business Management Special Issue on Innovations in Fashion Industry, 32(5), pp 77-96.  
 Brunner, R & Emery, S (2009), Do you Matter? How Great Design Will Make People Love your Company, FT Press, New jersey.   
Christopher, D.P (2015), British Culture: An Introduction, Routledge, London and New York.  
 Dahms, H (2008), No Social Science without Critical Theory, Volume 25 of Current Perspectives in Social Theory, Emerald Group Publishing Limited, UK.   
Edwards, T (2007), Cultural Theory: Classical and Contemporary Positions, SAGE, UK.
Gulay, O.R (2014), Handbook of Research on the Impact of Culture and Society on the Entertainment Industry, IGI Global, USA.     
 Fortunati, L (2005), Mobile Phones and Fashion in Post-modernity, Telektronikk, 3(4), pp. 35-48.  
Habermas, J (1994), Modernity; an Incompleted project, in patricia wangh (ed). postmodernism: A reader, edward Arnold, London.    
Helmling, S (2009), Adorno's Poetics of Critique, Continuum, London AND New York.    
 Holston, D (2011), The Strategic Designer: Tools and Techniques for Managing the Design Prices, How Books, Cincinnati, OHIO.       
 Hesmondhalgh, D (2012), The Cultural Industries, SAGE Publications Ltd; UK. 
Jahn, B; Kunz, W & Meyer, A (2012), The Role of Social Media for Luxury Brands-Motives for Consumer Engagement and Opportunities for Business, Springer Gabler, Wiesbaden.
Jin, S.A (2012), The potential of  social media for Luxury brand management, Marketing Intelligence & Planning, 30(7), pp. 687-699.
Koekemoer, L & Bird, S (2004), Marketing communications, Juta and Co. ltd, South Africa.
Kontu, H & Vecchi, A (2015), The Strategic Use of Social Media in the Fashion Industry, Social Media and Networking: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, IGI Global, 10, pp 1053-1076.
MacDonald, D (1957), A Theory of Mass Culture, In Rosenberg B. and White, D.M. (eds.), Mass Culture: the Popular Arts in America, The Free Press, New York.
Maldonado, T. (2000), The Idea of Comfort, Design Issues, 8(1), pp. 35-43.
Margolin, V (2002), The Politics of the Artificial, The University of Chicago Press, Chicago. 
Morris, R.(2009), The Fundamentals of Product Design, AVA Publishing, Switzerland.        
Moor, L (2007), The Rise of Brands, Berg Press, Oxford.     
Solomon, M.R (2013), Consumer Behavior: Buying, Having, Being, NSW Pearson Australia.
Wasesa, S. A (2010), Political Branding and Public Relation, Gramedia  Pustaka Utama, Indonesia.      
William L. W (1994), Consumer Behavior, Chi Chester, New York.
Woodeard, K (2004), Identity: Gender, Class, Ethnicity, Routledge, London & New York.     
Yeshin, Tony (2006), Advertising, Thomson  Learning , UK.