پژوهشی بر برندسازی استراتژیک شهری، مطالعة میزان اثربخشی و طرح هویت بصری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، دانشکده تجسمی، رشته ارتباط تصویری

2 گروه آموزشی ارتباط تصویری، دانشکده هنرهای تجسمی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشگاه تهران - دانشکده هنرهای زیبا

چکیده

امروزه نهادهای دولتی و شهری در تلاشند تا شهرها را با تدوین راهبردهایی، به مقاصدی برای زندگی، اشتغال، تفریح، تحصیل و یا سرمایه‌گذاری بدل کنند. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر، مطالعۀ برندسازی استراتژیک شهری، ارتباط آن با هویت بصری شهری و تعیین میزان اثرگذاری آن‌ و پاسخ به این پرسش است که آیا برنامه‌های اجرایی در جهت پیاده‌سازی استراتژی‌های هویت‌ساز، می‌توانند بر جلب نظر و منافع اقتصادی برای شهرها اثرگذار باشند؟ در این پژوهش، مفاهیم کلیدی و استراتژی‌های متداول برای تبدیل تصویر یک شهر به عنوان برندی شناخته‌شده و میزان اهمیت و اثربخشی طرح‌های اجراشدۀ برجسته، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. پژوهش بینا‌رشته‌ای حاضر، از منظر روش‌شناسی، توصیفی-تحلیلی، بر اساس هدف، نظری-کاربردی و ماحصل مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی است. نتایج مطالعات انجام‌گرفته، نشان‌گر توجهی فزاینده حول موضوع مذکور است که در راستای تحقق آن، از راهبرد‌هایی مانند میزبانی رویدادهای بزرگ، کاربرد فضاهای مجازی و طراحی سازه‌های نمادین استفاده گردیده، و دیزاین هویت بصری نیز برای اعطای خصایص تصویری به چنین راهبردهایی به کار گرفته شده است. این مطالعات با این‌حال که نمایان‌گر نتایجی متفاوت از تحلیل راهبردهای اتخاذ‌شده بوده است، نشان می‌دهد که تدوین و اجرای طرحی همه‌جانبه‌، یقیناً نتایجی اثرگذار را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


اخلاصی، امیر (1393)، برندسازی برای مکان، مراکز خرید و مقاصد گردشگری، چاپ اول، انتشارات علمی، تهران.
دینی، کیت ( 1392)، برندینگ شهری، نظریه­ها و موارد، محمدرضا رستمی، چاپ اول، تبلور، تهران.
سپهر، مسعود (1393)، شرحی بر نشانه­ها، چاپ اول، هرمس، تهران.
قاسمی، مروارید (1385)، اهل کجا هستیم؟ (هویت­بخشی به بافت­های مسکونی)، چاپ اول، روزنه، تهران.
مقدم، فرزاد (1390)، تبلیغات شگفتانگیز، 10 نمونهی برتر بازاریابی و ساخت برند در گردشگری، چاپ اول، انتشارات سیته، تهران.
Dinnie, Kieth (2011), city branding; Theory and cases, Palgrave Mcmillan.
Florek, Magdanela; Insch, Andrea & Gnoth, Juergen (2006), City Council websites as a means of place brand identity communication, Place Branding, 2, 4, pp.276–296.
Hosany, Sameer; Ekinci, Yuksel & Uysal, Muzaffer (2006), Destination image and destination personality: an application of branding theories to tourism places, Journal of Business Research, 59, pp.638 – 642.­­
Kavaratzis, Mihalis (2007), Cities and their brands: Lessons from corporate branding,  Place Branding and Public Diplomacy, 5, 1, pp.26 – 37.
Kongprasert, Nattapong and Porngarm Virutamasen (2015), Tourist Perceptions to Cultural Identity: The Case of Thai Experience, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 195, pp.167 – 174.
Riza, Muge; Doratli, Naciye & Fasli, Mukaddes (2012), City Branding and Identity, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 35, pp.293 - 300.
Wahyurini, Octaviyanti Dwi (2011), The Significance of City Logo in City Branding Strategy, Urban & Naval Transportation and Tourism, 4, pp.79-84.
Winfield-pfefferkorn, Julia (2005), the branding of cities,Master thesis, Syracuse university, Advertising design faculty.
URL 2:http://www. http://gologo.com/دسترسی در 13/8/95
URL 3:http:/ https://en.wikipedia.org/ دسترسی در 15/8/95
URL 5:http:/ https:/ www.tripadvisor.com/ دسترسی در 12/8/95
URL 6:http:/ http://incredibleindiacampaign.com/  دسترسی در 18/8/95