دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، تابستان 1398 
1. خوانشی در باب معاصریت در هنر

صفحه 5-14

ترنم تقوی؛ اصغر کفشچیان مقدم؛ محبوبه پهلوان