طراحی محصول با تکیه بر کارکردهای پروتوتایپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

پروتوتایپ یکی از شناخته­شده­ترین ابزارهای پیشبرد فرایند طراحی محصول به حساب می­آید. با این وجود کارکردهای این ابزار با کج­فهمی­هایی همراه گردیده که منجر به کاربری ناقص آن شده است. با این همه، مطالعات داخلی اندکی به تبیین چیستی پروتوتایپ پرداخته­اند که بسیاری از وجوه این ابزار را مبهم باقی گذارده است. از این دریچه و با هدف تبیین کارکردهای این ابزار، بازاندیشی کاربری­های پروتوتایپ به شیوه ترکیبی ارزشیابی- مطالعه موردی از زیر­مجموعه روش تحقیق توصیفی و در قالب تحلیل روند انجام یک پروژه بومی، در دستور کار قرار گرفت. پروژه مذکور، طراحی یک محصول پزشکی را از اولین گام­ها تا انتها، شامل می­شود. پروتوتایپ در گام­های گوناگون این پروژه در اشکالی متنوع و با اهدافی متفاوت به کار گرفته شده است. پس از شرح چیستی و چگونگی پیشرفت پروژه در بخش اول، بحث بر کارکردهای متفاوت این ابزار، در بخش دوم مقاله ادامه یافت که به تبیین برخی زوایای پنهان موضوع انجامید. پروتوتایپ در این مسیر به عنوان ابزاری برای خلق زبان مشترک، اتود­کردن راه­حل، نمایاندن ایده غلط، تجسم راه­حل کلی و نمونه­­سازی و ارزیابی راه­حل نهایی، ایفای نقش نمود. نتایج مقاله در انتها، به جمع­بندی گذاره­های ناشی از کارکردهای پروتوتایپ پرداخت که هریک می­توانند موضوع مطالعات آتی باشند.

کلیدواژه‌ها


فریدی زاد، امیرمسعود (1395)، ابهام زادایی از تفکر طراحی و شاخص های آن، مطالعات تطبیقی هنر، سال ششم، شماره 11، صص25-37.
گرجی مهلبانی، یوسف (1386). تفکر طراحی و الگوهای فرایندی آن، صفه، دوره 16، شماره 48، 106-123.
لاوسون، برایان؛ حمید ندیمی (1392). طراحان چگونه می اندیشند، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
Brown, T (2009), Change by design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, HarperCollins e-books.
Cross, N (1982), Designerly ways of knowing, Design studies, 3(4), pp.221-227.
Deininger, M; Daly, S. R; Sienko, K. H & Lee, J. C (2017), Novice designers' use of prototypes in engineering design, Design Studies51, pp.25-65.
Elverum, C. W & Welo, T (2014), The role of early prototypes in concept development: insights from the automotive industry, Procedia CIRP21, pp.491-496.
Erlhoff, M & Marshall, T (Eds.) (2008), Design dictionary: perspectives on design terminology, Walter de Gruyter, Berlin.
Gerber, E & Carroll, M (2012),The psychological experience of prototyping, Design studies33(1), pp.64-84.
Jensen, M. B; Elverum, C. W & Steinert, M (2017), Eliciting unknown unknowns with prototypes: Introducing prototrials and prototrial-driven cultures, Design Studies49, pp.1-31.
Kaya, E; Alacam, S; Findik, Y & Balcisoy, S (2017), Low-fidelity prototyping with simple collaborative tabletop computer-aided design systems, Computers & Graphics, 33(2), pp.1-9.
Kullman, K (2016), Prototyping bodies: a post-phenomenology of wearable simulations, Design Studies47, pp.73-90.
Kurvinen, E; Koskinen, I & Battarbee, K (2008), Prototyping social interaction, Design Issues24(3), pp.46-57.
Lim, Y. K; Stolterman, E & Tenenberg, J (2008), The anatomy of prototypes: Prototypes as filters, prototypes as manifestations of design ideas, ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI)15(2), p.7.
Owen, C (2007), Design thinking: Notes on its nature and use. Design Research Quarterly, 2(1), pp.16-27.
Sauer, J; Seibel, K & Rüttinger, B (2010), The influence of user expertise and prototype fidelity in usability tests, Applied ergonomics41(1), pp.130-140.
Snyder, C (2003), Paper prototyping: The fast and easy way to design and refine user interfaces, Morgan Kaufmann, Massachusetts.
Ullman, D G (2003), The mechanical design process, McGraw-Hill, New York.
Yang, M. C (2005), A study of prototypes, design activity, and design outcome, Design Studies26(6), pp.649-669.
Youmans, R. J (2011), The effects of physical prototyping and group work on the reduction of design fixation, Design Studies32(2), pp.115-138.