بازنمود شبیه ‌سازی فرهنگی متأثر از رسانه‌ها در هنرهای تجسمی معاصر بر اساس نظریه ژان بودریار (مطالعه‌ی موردی آثار کاترینا فریچ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 استادیار، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اصفهان

3 گروه آموزشی پژوهش هنر، دانشکده ی پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

ژان بودریار معتقد است که فرهنگ در حال تولید شدن و با هدایت رسانه‌ها دائماً در حال تغییر است. به نظر او، ما وارد عصر «شبیه‌ها» شده‌ایم. شبیه‌ها نشانه‌هایی هستند که مانند رونوشت یا الگوی اشیاء یا رویدادهای واقعی عمل می‌کنند. از آنجایی ‌که رسانه‌ها در شبیه‌ سازی فرهنگی نقش به­سزایی داشته و همچنین بر هنر معاصر تأثیرگذار بوده‌اند، هدف این مقاله با عطف به آرای بودریار، مطالعه بازنمود شبیه‌­سازی فرهنگی متأثر از رسانه­‌ها در آثار هنرمند معاصر آلمانی «کاترینا فریچ» بوده و در پی پاسخگویی به این سؤال است که: «چگونه شبیه­‌سازی فرهنگی در آثار او بازنمود پیدا کرده است؟». این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و تطبیقی به مطالعه آثار این هنرمند به ‌ویژه اثر ضیافت او می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بازنمود این شبیه­‌سازی فرهنگی، وانموده­ای است که هم نظریه‌­پرداز و هم هنرمند، هرکدام به سیاق خود به ‌طور تمثیلی بیان کرده‌اند. وجوه اشتراک اثر کاترینا فریچ و آرای بودریار همچون تکرار و تکثیر، بازتولید، شبیه­‌سازی، مصرف­گرایی، تولید نشانه‌­ها و فرا واقعیت نشان می‌دهد که هنرمند با استفاده از تکرار و تکثیر، بازتولید، شبیه­‌سازی، مصرف­گرایی و تولید نشانه­‌ها، بازنمودی از شبیه­‌سازی فرهنگی را با اثر خود ارائه داده است.

کلیدواژه‌ها


استیونسون، نیک (1383)، کولاک بودریار، پسامدرنیته، ارتباطات جمعی و مبادله نمادین، ترجمه پیام یزدانجو، رسانه، شماره 57، صص 197-244.
آرچر، مایکل (1390)، هنر بعد از 1960، ترجمه کتایون یوسفی، حرفه هنرمند، تهران.
بودریار، ژان (1380)، فرهنگ رسانه های گروهی، ترجمه شیده احمد زاده، ارغنون، شماره 19، صص 124-83.
بودریار، ژان (1383)، وانموده ها و داستان علمی تخیلی، ترجمه علی ملائکه، ارغنون، شماره 25، صص 133-125.
بودریار، ژان (1394 الف)، مبادله نمادین و مرگ، ترجمه عبدالکریم رشیدیان در کتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسم لارنس کهون، چاپ یازدهم، نشر نی، تهران.
بودریار، ژان (1394 ب)، جامعه مصرفی، ترجمه پیروز ایزدی، چاپ پنجم، نشر ثالث، تهران.
بودریار، ژان (1393)، در سایه اکثریت خاموش، ترجمه پیام یزدانجو، چاپ چهارم، نشر مرکز، تهران.
بیژنی، مریم (1389)، ارتباط با رسانه ها، نشر مبنای خرد، تهران.
سیدمن، استیون (1388)، کشاکش آرا در جامعه شناسی، ترجمه هادی جلیلی، چاپ دوم، نشرنی، تهران.
گیدنز، آنتونی، با همکاری کارن برد (1394)، جامعه شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، ویراست چهارم، نی، تهران.
لایون، دیوید (1380)، پسامدرنیته، ترجمه محسن حکیمی، انتشارات آشیان، تهران.
فرخی، میثم (1394)، کاوشی نظری پیرامون پدیده جهانی‌شدن و امپریالیسم فرهنگی- رسانه‌ای: یکسان‌سازی و همگونی فرهنگی، مطالعات رسانه‌ای، شماره 2، صص 24-9.
حامدی، مهدی و فاطمه رضوی (1394)، نظام نشانه‌ای حاد واقعیت در اندیشه بودریار و تطبیق آثار پیتر هالی هنر با آن، دو فصلنامه فلسفی شناخت. پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 1/73، صص 84-71.
منصوریان، سهیلا (1390)، وانمایی: تاریخچه و مفهوم، نگاهی به الزامات وانمایی برای جامعه و هنر معاصر از منظر ژان بودریار، کیمیای هنر، سال اول، شماره 2، صص 110-120.
منصوریان، سهیلا (1393)، هنر و حقیقت رسانه در روزگار پست‌مدرن- بررسی رسانه به‌مثابه تولیدکننده وانمایی از منظر ژان بودریار، کیمیای هنر، شماره 8، صص 59-72.
پرهیزکار، غلامرضا (1389)، واقعیت رسانه و توده در حاد واقعیت بودریار، معرفت فرهنگی اجتماعی، شماره 4، صص 200-179.
Baudrillard, Jean (1993), Symbolic Exchange and Death, Trans, Iain H. Grant, London.
Garrels, Gary (1996), Matthias Winzen in conversation with Katharina Fritsch, in Gary Garrels and Theodora Vischer, eds. Katharina Fritsch, exh. cat. Basel: Museum für Gegenwartskunst; San Francisco: San Francisco Museum of Modern Art, 72, 78.
Lauter, Rolf (1994), Katharina Fritsch: Das Individuum und die kollektive Angst, Kunstforum 128, ????.
Ryszard, W. Wolny (2017), Hyperreality and Simulacrum: Jean Baudrillard and European Postmodernism, European Journal of Interdisciplinary Studies, No. 8, pp. 76-80.
Tzou, Shwu-Huoy (2000), Cultural-specific and International Influences on and Critical Perceptions of Five Asian Installation Artists: Gu Wenda, Yanagi Yukinori, Xu Bing, Miyajima Tatsuo, and Choi Jeong-Hwa, Texas Tech University, ???????.
http://www.matthewmarks.com/new-york/artists/katharina-fritsch/selected-works/
https://www.moma.org/interactives/exhibitions/1997/dannheisser/fritsch.html