دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 5-122 
تحلیل ادراک اثر هنری در نسبت میان آشنایی زدایی و فرآیند نشانگی

صفحه 39-48

10.22059/jfava.2019.273526.666118

ستاره احسنت؛ حسین اردلانی؛ محمد جواد صافیان؛ کیانوش ذاکرحقیقی