اثربخشی مداخلات طراحی کاربرگرا در طراحی محصولات (طراحی بسته‌بندی نگهدارنده دارو برای سالمندان با استفاده از مهندسی کانسی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی دانشگاه الزهرا

2 کارشناس طراحی صنعتی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء (س)، تهران، ایران

چکیده

امروزه هر فرد در زندگی، نیازهای خود را دخیل کرده و محصولات را براساس سلایق خود انتخاب می‌کند. به همین دلیل هدف اصلی این پژوهش، طراحی بسته‌بندی نگهدارنده دارو با استفاده از مهندسی کانسی است. از اهداف دیگر این پژوهش، بررسی تاثیر طراحی کاربرمحور مانند برنامه‌های سلامت تلفن همراه و وضعیت توسعه آن‌ها است. طبق روند مهندسی کانسی، ابتدا تمامی محصولات حتی به صورت ایده جمع‌آوری شدند و در نهایت چهار محصول انتخاب شد. برای ارزیابی این محصولات، پرسش‌نامه‌ای به روش افتراق معنایی توسط 24 واژه انتخابی از 75 واژه کانسی به دست آمده؛ تدوین و توسط 21 نفر از اعضا (خانم‌) کانون سالمندان سرای محله شهرک غرب به صورت داوطلبانه تکمیل شد. یافته‌های حاصل از تحلیل اطلاعات توسط نرم‌افزارSPSS ، کمک شایانی در دستیابی به معیارهای موردنظرکرد. این معیارها می‌تواند باعث طراحی محصولی مطابق با خواسته کاربران شود. معیارهای طراحی تعریف شده شامل: طراحی فرمی ساده، جنس‌های متفاوت پلاستیکی برای بدنه و درب محصول، باز شدن درب نگهدارنده دارو از پایین به بالا و قابلیت جدا شدن محفظه­های نگهدارنده دارو از بدنه محصول است. همچنین با توجه به نیاز کاربران به محصولی ساده و کاربردی، برنامه‌های سلامت محور می‌توانند به طراحی محصولات مرتبط با این مسائل کمک بسیاری نمایند.

کلیدواژه‌ها


دادخواه فرد، مرتضایی (1393)، بکارگیری روش کاربرمحور مبتنی بر رفتارگرایی در طراحی محصول، نشریه هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، دوره 19، شماره 1، صص 92-85.‎
دلشاد نوقابی، علی؛ بلوچی بیدختی، طاهره؛ شمشیری، محمود؛ شارعی نیا، حبیب و رادمنش، رضا (2013)، وضعیت تعدد دارویی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان، نشریه پرستاری ایران، 26(83)، صص 1-9.‎
شاهین، آرش؛ واعظ شهرستانی، حسین و باقری ایرج، الهام (1393)، ارائۀ یک رویکرد تلفیقی از مدل کانو و طراحی آزمایش‎ های تاگوچی بر اساس مهندسی کانسی به‎ منظور طراحی محصول مطابق با نیازهای مشتری در صنعت خودرو، نشریه مدیریت صنعتی، دوره6، شماره2، صص 336-317.
ندایی فرد، احمد (1395)، بررسی تطبیقی کارایی واسطهای کاربری کامپیوترها در افراد سالمند، نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره 11، صص170-163.
 
Bailey, S. C; Belter, L. T; Pandit, A. U; Carpenter, D. M; Carlos, E & Wolf, M. S (2013), The availability, functionality, and quality of mobile applications supporting medication self-management. Journal of the American Medical Informatics Association21(3), pp.542-46.
Chammas, A; Quaresma, M & Mont’Alvão, C (2015), A Closer Look On The User Centred Design, Procedia Manufacturing, 1; 3, pp. 5397-404.
DiDonato, KL; Liu, Y; Lindsey, CC; Hartwig, DM & Stoner, SC (2015), Community pharmacy patient perceptions of a pharmacy‐initiated mobile technology app to improve adherence, International Journal of Pharmacy Practice, 1; 23(5), pp.309-19.
Duarte, J & Guerra, A (2012), User-centered healthcare design, Procedia Computer Science14, pp.189-197.
Heuwing, B; Mandl, T & Womser‐Hacker, C (2016), Methods for user‐centered design and evaluation of text analysis tools in a digital history project, Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 1;53(1), pp.1-0.?????
Huang, SC; Chang, HY; Jhu, YC & Chen, GY (2014), The intelligent pill box—Design and implementation, In Consumer Electronics-Taiwan (ICCE-TW), 2014 IEEE International Conference on 2014 May 26 (pp. 235-236). IEEE.
Kim, HS; Lee, KH; Kim, H & Kim, JH (2014), Using mobile phones in healthcare management for the elderly, Maturitas, 1;79(4), pp.381-8.
Lai, H. H; Lin, Y. C; Yeh, C. H & Wei, C. H (2006), User-oriented design for the optimal combination on product design, International Journal of Production Economics100(2), pp.253-67.
Liu, C; Zhu, Q; Holroyd, KA & Seng, EK (2011), Status and trends of mobile-health applications for iOS devices: A developer's perspective, Journal of Systems and Software, 30;84(11), pp.2022-33.
Mahtani, K.R; Heneghan, C.J; Glasziou, P.P & Perera, R (2011), Reminder packaging for improving adherence to self‐administered long‐term medications, The Cochrane Library, ?????
Miaskiewicz, T & Kozar, KA (2011), Personas and user-centered design: How can personas benefit product design processes?, Design Studies, 30;32(5), pp.417-30.
Nagamachi, M (2002), Kansei engineering as a powerful consumer-oriented technology for product development, Applied ergonomics33(3), pp.289-94.
Park, LG; Howie‐Esquivel, J & Dracup, K (2014), A quantitative systematic review of the efficacy of mobile phone interventions to improve medication adherence, Journal of advanced nursing, 1;70(9), pp.1932-53.
Philbert, D; Notenboom, K; Bouvy, M.L & Geffen, E.C(2014), Problems experienced by older people when opening medicine packaging, International Journal of Pharmacy Practice, 22(3), pp.200-204.
Schnall, R; Rojas, M; Bakken, S; Brown, W; Carballo-Dieguez, A; Carry, M; Gelaude, D; Mosley, JP & Travers, J (2016), A user-centered model for designing consumer mobile health (mHealth) applications (apps), Journal of biomedical informatics, 30;60, pp.243-51.
Stawarz, K; Cox, AL & Blandford, A (2014), Don't forget your pill!: designing effective medication reminder apps that support users' daily routines, In Proceedings of the 32nd annual ACM conference on Human factors in computing systems, (pp. 2269-2278). ACM.