مواجهه‌ای باختینی با فراخوان قدیس متی اثر کاراواجو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر تهران

2 دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

باختین بسیار درگیر آثار ادبی بوده و مفاهیم بسیاری معرفی کرده که به کار خوانش آثار ادبی و هنری می‌آیند. در این مقاله با هدف به دست دادن الگویی باختینی برای خوانش آثار هنرهای بصری و همچنین تدقیق اندیشه‌های باختین با وارد ساختن آنها به حوزه‌هایی تازه، با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای (موزه‌ای) و استفاده از روش تحلیلی نقاشی فراخوان قدیس متی اثر کاراواجو را بررسی کرده‌ایم. در این بررسی روشن شده که بسیاری از مفاهیم ادبی باختین به خوبی از اثری متعلق به رسانه‌ای بصری نیز قابل استنباط اند. از آن فراتر، بصیرت‌های هستی‌شناسانه‌ی باختین، به ویژه «پایان‌ناپذیری» انسان و نقش دیگری در آن، نه تنها در هنر کاراواجو که در سرگذشت یکی از مهم‌ترین قدیسان مسیحیت، متای انجیل‌نگار نیز قابل ردگیری هستند. به این ترتیب از خلال گفتگویی که میان اندیشه‌های باختین، هنر کاراواجو و متن مسیحی درمی‌گیرد این نتیجه‌ی باختینی حاصل می‌شود که «پایان‌ناپذیری» ویژگی ذاتی انسان است و تنها دیگری است که می‌تواند «مفر» وجود انسان را یافته و او را از خود به در کند. همچنین این نتیجه حاصل می‌شود که هنر کاراواجو خود می‌تواند در نقش دیگری ظاهر شود و مخاطب را از خود به در سازد و به ساحت پایان‌ناپذیری وارد کند.

کلیدواژه‌ها


عهد جدید (1387) ترجمه­ی پیروز سیار، تهران: نشر نی.
آلن، گراهام (1392)، بینامتنیت، ترجمه پیام یزدان­جو، تهران: نشر مرکز.
باختین، میخائیل (1387)، تخیل مکالمه­ای، جستارهایی درباره­ی رمان، ترجمه رویا پورآذر، تهران: نشر نی.
باختین، میخائیل (1395)، پرسش­های بوطیقای داستایفسکی، ترجمه سعید صلح­جو، تهران: نشر نیلوفر.
تودوروف، تزوتان (1391)، منطق گفتگویی میخائیل باختین، ترجمه داریوش کریمی، تهران: نشر مرکز.
گاردینر، مایکل (1380)، «تخیل معمولی باختین»، ترجمه یوسف اباذری، تهران: ارغنون، شماره 20، تابستان 1380.
هولکوئیست، مایکل (1395)، مکالمه­گرایی، میخائیل باختین و جهانش، ترجمه مهدی امیرخانلو، تهران: نشر نیلوفر.
Bakhtin, Mikhail (1984), Rabelais and His World, translated by Helene Iswolsky, Indiana: Indiana University Press.
Bakhtin, Mikhail (1990), Art and Answerbility, Early Philosophical Essays, translated by Michael Holquist and Vadim Liapunov, Texas: University of Texas Press.
Bakhtin, Mikhail (1986), Speech Genres and Other Last Essays, translated by Vern W.McGee, Texas: University of Texas Press.
Bakhtin, Mikhail (1999), Toward a Philosophy of Act, translated by Vadim Liapunov, Texas: University of Texas Press.
Bakhtin, Mikhail and Medvedev, P.N (1978), The Formal Method in Literary Scholarship, a Critical Introduction to Sociological Poetics, Translated by Albert J.Wehrle, Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
 
Fried, Michael, (2010) The Moments of Caravaggio, Princeton, New Jersey: Princeton university press.
Haynes, Deborah J (1995), Bakhtin and Visual Arts, United State of America: Cambridge university Press.
Hibbard, Howard (1985), Caravaggio, London: Routledge.
 
Schutze, Sebastian (2015), Caravaggio. The Complete Works,Cologne: Taschen bibliotheca universalis.
 
Volosinov V.N, (1973) Marxism and Philosophy of Language, Translated by Ladislav Matejka and I.R Titunk, New York and London: Seminar Press.
Volosinov V.N (1976), Freusianism, a Marxist Critique, Translated by I.R Titunk, New York, San Francisco and London: Academic Press.