دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، زمستان 1399 
5. خوانشی نشانه شناختی از یک رویای شاهانه

صفحه 47-56

آذین حقایق؛ مهناز شایسته فر؛ فرزان سجودی


6. نقش رجوع به معیارها در ایده پردازی حسن محور

صفحه 57-64

مهناز احتشامی؛ فرهنگ مظفر؛ احمد امین پور؛ احمدرضا اخوت


7. ریخت شناسی صراحی‌های شیشه‌ای ایران در سده‌های 5 و 6 ه.ق

صفحه 65-76

معصومه زمانی سعدآبادی؛ فرنوش شمیلی؛ حمیده حرمتی


10. نقش آواتار در تجربه بازیکن در بازی های ویدئویی ژانر بازی: مهاجم اول شخص

صفحه 101-108

ریحانه رفیع زاده اخویان؛ میترا معنوی راد؛ نیکلا لیبراتی