دوره و شماره: دوره 25، شماره 4، اسفند 1399 
نقش رجوع به معیارها در ایده پردازی حسن محور

صفحه 57-64

10.22059/jfava.2019.270791.666096

مهناز احتشامی؛ فرهنگ مظفر؛ احمد امین پور؛ احمدرضا اخوت