بررسی تاثیر الگوهای ذهنی بر ترغیب تمایل به کار گروهی در طراحان صنعتی و ارتقا کیفی طراحی، نمونه ی موردی؛ طراحی تجهیزات پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی صنعتی، دانشکده طراحی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

2 گروه طراحی صنعتی، دانشکده طراحی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

3 استادیار، دانشکده چندرسانه ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

هدف از این مطالعه­ بررسی تاثیر چهار الگوی ذهنی هدف گرایی، وحدت گرایی، عملکردگرایی و ثبات گرایی بر میزان تمایل طراحان صنعتی به کارگروهی و ارتقا طراحی بود. بدین ترتیب یک پرسشنامه از 54 نفر دانشجویان کارشناسی ارشد طراحی صنعتی که با روش نمونه گیری هدفمند شناسایی شده و شرایط مطالعه را داشتند به عمل آمد. نتایج باSPSS21  تحلیل شدند. یافته­ ها با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که از بین چهار الگو بجز هدف گرایی، الگوهای ذهنی وحدت گرایی و عملکردگرایی در سطح معنی داری زیر 05/. تمایل به کار گروهی در دانشجویان طراحی رابطه مستقیم داشته است و همچنین الگوی ذهنی ثبات گرایی با ضریب همبستگی 372/. و عدد معناداری 006/. به عنوان مدل ذهنی غالب شناخته شد. در مرحله دوم مطالعه در یک کارگاه آموزشی طراحی تجهیزات پزشکی بصورت پیش از آموزش و پس از آمورش الگوهای ذهنی در قالب طراحی یک وسیله انتقال بیمار در یک گروه تمرکز 7 نفره راستی آزمایی شد. نتایج مقایسه تحلیل ریخت شناسی دو طراحی پیش از آموزش و پس از آموزش با توجه به زمانبدی کوتاه کارگاه همچنان اختلافات کیفی بالایی داشت. نتایج نشان داد با تمرکز بر تقویت الگوهای ذهنی طراحان صنعتی، علاوه بر افزایش تمایل به کارگروهی، نتایج طراحی نیز می­تواند قابل قبول­تر ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


دانایی فرد, حسن., جندقی, غلامرضا., الوانی, مهدی., نیک فتار, طیبه. (1389). الگوهای ذهنی خبرگان در مورد چالش های دولت افقی در ایران. چشم انداز مدیریت دولتی, 2(1), صص 24-29
فرحی, رضا., محمودی, امیررضا., زارعی راهور, امیر حسین., افخمی اردکانی, مهدی. (1389). طراحی معیارهای اثربخشی کار گروهی (با رویکرد TQM و QCC) مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نفت. فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت, 1(3),صص 70-39
قاسمی, سعید. (1392). اصول کار تیمی. مشهد، ایران: انتشارات قدس رضوی.
کرمی, مرتضی., محمدزاده, اعظم., افشاری, معصومه. (1391). تأثیر روش تدریس مشارکتی بر گروهگرایی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه در شهر مشهد. پژوهش در برنامه ریزی درسی, 9(33) , صص 105-193   
لاجوردی, سمانه., رحیم نیا, فریبرز., مرتضوی, سعید., کردنائیج,اسدالله. (1395). کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره‌وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی. پژوهش های مدیریت عمومی, 9(31), صص 28-25.
منتظری, محمد., مهروکیلی, سیدرحمان. (1395). بررسی رابطه بین الگوهای ذهنی کارکنان و توانمندسازی آنها در دانشگاه علوم پزشکی شهر یزد. طلوع بهداشت, 15(6),صص 70-61
Badke-Schaub, P., Neumann, A., Lauche, K., & Mohammed, S. (2007). Mental models in design teams: a valid approach to performance in design collaboration? CoDesign, 3(1), 5-20. Retrieved from https://doi.org/10.1080/15710880601170768. doi:10.1080/15710880601170768
Brantley, W. A. (2009). The effect of mental models on creating organizational alignment around a change vision Walden University.
Burtscher, M. J. M., Tanja (2012). Team mental models and their potential to improve teamwork and safety: A review and implications for future research in healthcare. Safety Science, 50(5), 1344-1354. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2011.12.033
Chang, Y.-S., Lin, H.-C., Chien, Y.-H., & Yen, W.-H. (2018). Effects of creative components and creative behavior on design creativity. Thinking Skills and Creativity, 29, 23-31. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871187118300695. doi:https://doi.org/10.1016/j.tsc.2018.05.007
Coursey, L. E., Paulus, P. B., Williams, B. C., & Kenworthy, J. B. (2018). Chapter 14 - The Role of Individual Differences in Group and Team Creativity. In R. Reiter-Palmon, V. L. Kennel, & J. C. Kaufman (Eds.), Individual Creativity in the Workplace (pp. 311-338): Academic Press.
Druskat, V. U., & Pescosolido, A. T. (2002). The Content of Effective Teamwork Mental Models in Self-Managing Teams: Ownership, Learning and Heedful Interrelating. Human Relations, 55(3), 283-314. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0018726702553001. doi:10.1177/0018726702553001
Ensici, A., Badke-Schaub, P., Bayazıt, N., & Lauche, K. (2013). Used and rejected decisions in design teamwork. CoDesign, 9(2), 113-131. Retrieved from https://doi.org/10.1080/15710882.2013.782411. doi:10.1080/15710882.2013.782411
Evans, N. J., & Jarvis, P. A. (1986). The Group Attitude Scale: A Measure of Attraction to Group. Small Group Behavior, 17(2), 203-216. Retrieved from https://doi.org/10.1177/104649648601700205. doi:10.1177/104649648601700205
Hartson, R., & Pyla, P. (2019). Chapter 15 - Mental Models and Conceptual Design. In R. Hartson & P. Pyla (Eds.), The UX Book (Second Edition) (pp. 327-340). Boston: Morgan Kaufmann.
Neumann, A., Badke-Schaub, P., & Lauche, K. (2006). A FRAMEWORK FOR MEASURING TEAM MENTAL MODELS IN DESIGN. Paper presented at the the 9th International Design Conference,, Dubrovnik, Croatia.
Oppl, S. (2016). Towards Scaffolding Collaborative Articulation and Alignment of Mental Models. Procedia Computer Science, 99, 125-145. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050916322517. doi:https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.09.106
Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign, 4(1), 5-18. Retrieved from https://doi.org/10.1080/15710880701875068. doi:10.1080/15710880701875068
Sinnott, R., & Towler, G. (2020). Chapter 1 - Introduction to Design. In R. Sinnott & G. Towler (Eds.), Chemical Engineering Design (Sixth Edition) (pp. 1-45): Butterworth-Heinemann.
Taffe, S. (2018). Generate don’t evaluate: how can codesign benefit communication designers? CoDesign, 14(4), 345-365. Retrieved from https://doi.org/10.1080/15710882.2017.1399144. doi:10.1080/15710882.2017.1399144
Van Mechelen, M., Laenen, A., Zaman, B., Willems, B., & Abeele, V. V. (2019). Collaborative Design Thinking (CoDeT): A co-design approach for high child-to-adult ratios. International Journal of Human-Computer Studies, 130, 179-195. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1071581919300837. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2019.06.013
Yoram Wind, Colin Crook, & Gunther, R. (2005). THE POWER OF IMPOSSIBLE THINKING. United States of America: FT Press.