تأکید بر یگانگی هویت محمد سیاهقلم و غیاث الدین نقاش با بررسی تطبیقی نگاره «جاودانه ها لیوهایچان و لی تیه گوآی» سیاهقلم و آثار چینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شانگهای

2 استاد کالج هنرهای زیبای دانشگاه شانگهای، شهر شانگهای، چین

چکیده

یکی از نگاره‌های منصوب به سیاهقلم دو کاهن چینی را با کیفیتی کاریکاتوری به تصویرکشیده است. نمونه‌های چینی مشابه از تصویر این کاهنان در عصر سفر غیاث‌الدین به چین، در پایتخت وجود داشته است. جمع‌بندی‌های یعقوب آژند در خصوص یگانگی هویت این دو نقاش ایرانی و شباهت واضح نگاره مذکور و نقاشی‌های چینی موجود در پایتخت این فرض را پیش می‌نهد، که این نگاره در بازدید غیاث‌الدین از کارگاه یا گنجینه دربار مینگ از روی آثار نقاشان چینی نظیر یان‌هویی و شنگ‌شی به تصویر کشیده شده است. ازاین‌رو پژوهش حاضر به روش تاریخی با بررسی داده‌های مرتبط با نگاره مذکور سیاهقلم و نمونه‌های چینی و تطبیق آنها به لحاظ ساختار، موضوع، زمان و مکان اجرای آنها به این سوالات پاسخ می‌دهد که اساساً موضوع نگاره مزبور چیست؟ الگوی نگارگر در تصویرگری این اثر چه بوده است؟ این نگاره در کدام منطقه از چین و در چه مقطعی بازنمایی شده است؟ پاسخ به این سوالات هدف پژوهش را که تأکید بر یگانگی هویت محمد‌سیاهقلم و غیاث‌الدین نقاش است، تأمین می‌کند. نتایج بررسی نشان می‌دهد که این نگاره یک نسخه کپی و یا یک اثر با ترکیب‌بندی جدید از نگارگر ایرانی با الهام از آثار مشابه چینی در دربار سلسله مینگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


آژند، یعقوب (1387)، مکتب هرات، انتشارات فرهنگسنان هنر، تهران.
حافظ ابرو، عبدالله (1372)، زبده التواریخ، مقدمه و تصحیح: سیدکمال حاج سیدجوادی، جلد دوم، نشر نی، تهران.
حافظ نیا، محمدرضا (1391)، روشهای تحقیق درعلوم انسانی، سمت، تهران.
سیف نراقی، مریم؛ نادری، عزت الله (1359)، روشهای تحقیق درعلوم انسانی، کادیان، تهران.
مفیدی، سحر (1397)، روش تحقیق در هنر، علم استادان، تهران.
Bo, Songnian, (2013), history of Chinese painting, Shanghai Renshitian Publishing House, Shanghai.
Boltz, Judith M. (1987), A Survey of Taoist Literature, Tenth to Seventeenth Centuries, Institute of East Asian Studies, Berkeley.
Eberhard, Wolfram (1998), A dictionary of Chinese symbols, translated from the German by G. L. Campbell, Routledge & Kegan Paul, New York.
Giles, Herbert A. (1939), A Chinese Biographical Dictionary, Kelly & Walsh, Shanghai.
Hong, Zaixin, (2005), Chinese Art History, China Academy of Fine Arts Press, Hangzhou.
Ho, Kwok Man (1990), The Eight Immortals of Taoism: Legends and Fables of Popular Taoism, Translated and edited by Joanne O'Brien, Penguin Books, New York.
Jiang, Hongzhu, (2006), History of Chinese Painting, Publishing and Distribution Kids GK Hands Out Shundu, Shanghai.
Linglong, (2016), Chinese painting style: Chinese famous paintings appreciation, Beijing Fine Arts Photography Publishing House, Beijing.
Ma, Shutian, (1996), Chinese Taoist Gods, Unity Publishing House, Beijing.
Rong, Ai Chun, (1981), Collection of works of Chinese painting history, Shanghai Art Publishing House, Shanghai.
Shi, Shouqian, (2015), Reflections on the History of Chinese Fine Arts, Life, Zanzer, Xinzhi Triple Bookstore, Beijing.
Wang, Zhiyuan, (1997), A hundred questions of Taoism, Today's China Publishing House, Beijing.
Welch, Holmes, (1957), Taoism: The Parting of the Way, Beacon Press, Boston.
Wilkinson, Philip (1993), the Illustrated Dictionary of Mythology: Heroes, Heroines, Gods and Goddesses from Around the World, Readers Digest Association: Montreal.
White, James, (2017), Satire in the Paintings of “Mohammad-e Siāh Qalam”, Iranian Studies, Online Published: http://dx.doi.org/10.1080/00210862.2017.1374831.
Zhou, Hong, (2009), Chinese Painting Gallery, Shaanxi Normal University Press, Beijing.