دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، تابستان 1399 
6. پیدایش، شکوفایی و افول سفال لاجوردینه

صفحه 53-64

عباس اکبری؛ امیر حسین چیت سازیان؛ انسیه سادات موسوی ویایه


9. بازشناسی کاربرد طلق در هنر ایرانی

صفحه 85-94

نرجس زمانی؛ رکسانا جبل عاملی