دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، شهریور 1399 
پیدایش، شکوفایی و افول سفال لاجوردینه

صفحه 53-64

10.22059/jfava.2019.260506.665978

عباس اکبری؛ امیر حسین چیت سازیان؛ انسیه سادات موسوی ویایه