تحلیل روش دوسونشان (آمبیگرام) و قابلیت آن در طراحی نشانه با نگاهی به آثار نیکیتا پروخروف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هنرهای تجسمی، موسسه آموزش عالی فردوس مشهد، مشهد

2 هنرهای تجسمی، موسسه آموزش عالی فردوس مشهد، مشهد، ایران

چکیده

دوسونشان (آمبیگرام) یک معمانویسی و یک سخن واژگون است که مخاطب را با ابهام روبرو می‌کند و یک پیچ‌وتاپ پنهان به نشانه‌نوشته می‌دهد. در واقع، دوسونشان روش نشانه‌نوشته‌ای است که در جهات و زوایای مختلف به معانی مشابه یا مختلف دیده و خوانده می‌شود. یک ساختار تایپوگرافی است که زمانی که آن را می‌چرخانیم یک کلمه‌ی کاملا متفاوت بوجود می‌آید. تقارن خاص در طراحی دوسونشان‌ها و فریب چشمی که آن‌ها در نگاه نخست در بیننده بوجود می‌آورند، بسیار خیره‌کننده و اثرگذار است. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر مطالعه و معرفی دوسونشان به عنوان روشی متفاوت با رویکردی خلاقانه از طراحی نشانه‌نوشته‌ و بررسی و قابلیت اجرای این روش در حروف الفبای‌فارسی است. نیکیتا پروخروف طراح گرافیک اهل روسیه است که به طراحی روش دوسونشان در طراحی نشانه و در دنیای طراحی امروزی توجه بیش‌تری نشان داده و به تاثیر و جذابیت آن برای مخاطب پرداخته است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، توصیفی _ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی است. نتایج پژوهش حاضر بیان‌گر آن است که این روش طراحی نشانه می‌تواند در ایران بیش‌تر مورد توجه و طراحی قرار گیرد، چون حروف الفبای‌فارسی این قابلیت را دارند که مانند حروف لاتین به صورت دوسونشان طراحی و در تبلیغات گرافیک دیده شوند.

کلیدواژه‌ها


صادقی، عیسی. (1393). تایپوگرافی، خوانایی و قابلیت خواندن، www.roozrang.com/تایپوگرافی-،-خوانایی-و-قابلیت-خواندن/، 1397. (دسترسی 20/8/1397).
      Hofstadter, Douglas. (2010). Ambigrams and the Mechanisms of Creativity. A joint Cognitive Science and Arts Seminar.
      Hofstadter, Douglas. (1979). Gödel, Escher, Bach,Basic books Diffusion, New York.
      Mishra, Punya. Bhatnagar, Gaurav. (2013). Of Art & Math Introducing Ambigrams, At Right Angles, (Vol. 2, No. 3), pp. 28-33.
      Mishra, Punya. Bhatnagar, Gaurav. (2014). Of Art & Math Introducing Symmetry, At Right Angles, (Vol. 2, No. 4), pp. 25-30.
      Pauldelahaye, Jean. (2004). Logique Calcul Ambigrammes, Pour La science,(Vol. _, No. 323), pp. 90-95.
      Polster, Burkard. (2004). Mathemagical Ambigrams, www.qedcat.com/articles/ambigram.pdf, pp.1- 13.
     Prokhorov, Nikita. (2013). Ambigrams revealed,United States of America.

      Airey, David. (2008). A Closer Look at Ambigram. www.logodesignlove.com/ambigram-logos. (access 05/10/2018(.

      Johnson, Joshua. (2017). Design an Ambigram Logo with Your Name. www.designshack.net/articles/graphics/how-to-design-an-ambigram. (access 14/08/2018(.

      Langdon, John. (2012). Louis Armstrong. http://www.johnlangdon.net/works/angels-demons/. (access 20/01/2019(.

      Prokhorov, Nikita. (2013). Ambigram of Easy /Hard, www.peachpit.com/articles/article.
Aspx?p=2094681. (access 05/10/2018(.

      Prokhorov, Nikita. (2018). Ambigrams. nikitaprokhorov.com/ambigrams. (access 30/09/2018).

      URL 1: (2009). stefanheezen.ch/artists/l-p/my-collection/. (access 17/12/2018(.
        Shane, Daniel. (2017). What Are Ambigram Logos. www.logoorbit.com/blog/ambigram-logos-types-examples/. (access 30/09/2018).
          Vora, Sonali. (2009). design.tutsplus.com/articles/a-clever-collection-of-40-inspiring-ambigrams--vector-3170. (access 08/12/2018(.