بررسی نظریه شئ‌شدگی در آثار هنرمند فتورئالیست دان ادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا

2 استادیار گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

3 استادیار گروه نقاشی، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا

چکیده

پیش­تر مارکس نشان داده ­بود که روابط بین اشیاء، روابط انسانی را لاپوشانی می‌کند. در اقتصاد کالایی، روابط اجتماعی، ضرورتاً به مثابة شکل درآمده و جز از طریق اشیاء نمی‌تواند بیان شود. به باور لوکاچ، طبق نظریه بت­وارگی، ساختار اقتصاد کالایی موجب می‌شود اشیاء نقش اجتماعی ویژه­ای داشته باشند. این نظریه مورد توجه هنرمند فتورئالیست دان ادی قرار گرفت. وی در آثارش، تبیین نظریة شئ­وارگی را در موضوعاتی چون ویترین مغازه­ها منعکس نمود. در این آثار عدم توجه به حضور انسان و تأکید شکلی و مفهومی بر جایگاه اشیاء پشت ویترین معرف اندیشة اصالت اشیاء نزد هنرمند است این امر در قیاس با انعکاس محو و مخدوش زندگی پویای خیابان درشیشه نشان­دهندة تفوق جایگاه شئ در جامعة صنعتی و مصرف­گرای معاصر است
هدف از این پژوهش بررسی شئ­شدگی در آثار نقاش فتورئالیست است. سوالات اصلی عبارتند از اینکه، نمود شئ­وارگی ویترین درآثار دان ادی چگونه رخ داده است؟ رابطه زندگی شهری، فرهنگ مصرفی و شئ­وارگی در آثار فتورئالیستی دان ادی با کدام عناصر بصری نمود یافته است؟ نتایج بدست آمده نشان می­دهد که شئ­شدگی در آثار فتورئالیستی مذکور نتیجه سرمایه­داری و صنعت است. روش تحقیق به صورت توصیفی، تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت اسنادی، کتابخانه­ای و دیجیتالی است.

کلیدواژه‌ها


آوتویت، ویلیام؛ باتامور، تام (۱۳۹۲). فرهنگ علوم اجتماعی در قرن بیستم، ترجمه حسن چاوشیان، چاپ اول، تهران: نشرنی.
ابراهیمی‌مینق، جعفر؛ امیری، محمد؛ عامری، مهدی (۱۳۸۶). مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی(آرا و نظریه‌ها)، سال اول، شماره ۴، صص ۶۵ تا ۸۶.
احمدی، بابک (1383). حقیقت و زیبایی، درس­های فلسفه هنر، چاپ هفتم، تهران: نشر مرکز.
پاپنهایم، فرینس (۱۳۸۷). از خودبیگانگی انسان مدرن، مترجم مجید مددی، چاپ اول، تهران: آگاه.
ریترز، جورج (۱۳۹۳). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر تهران، مترجم: حسین ثلاثی، انتشارات علمی.
ریتزر، جورج (۱۳۹۳). نظریههای جامعه‌شناسی، مترجم هوشنگ نایبی، چاپ اول، تهران: نشر نی.
صمیمی، نیلوفر (۱۳۸۵). «شئ‌شدگی از لوکاچ تا هابرماس»، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره ۴۱.
کالینیکوس، آلکس (۱۳۸۳). درآمدی تاریخی بر نظریه اجتماعی، مترجم اکبر معصوم‌بیگی، چاپ اول: آگاه.
لش، اسکات. (1383): جامعه­شناسی پست­مدرنیسم، ترجمة شاپور بهیان، انتشارات ققنوس، تهران.
لوکاچ، گئورگ (۱۳۹۶). تاریخ و آگاهی طبقاتی، مترجم محمدجعفر پوینده، تهران: انتشارات بوتیمار.
مارکس، کارل (۱۳۷۸). دست‌نوشتههای اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴، چاپ دوم، مترجم حسن مرتضوی، تهران: آگاه.
مارکس، کارل (۱۳۸۷)، سرمایه جلد اول، مترجم جمشید هادیان، تهران: انتشارات آگه.
محمدی‌وکیل، مینا؛ بلخاری‌قهی، حسن (۱۳۹۵). «جستاری در باب نمود پیکر انسان در هنر معاصر، با تأکید بر نظریات بوردیار»، مجله هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، دانشگاه تهران، دوره 22، شماره 2، تابستان 1396،صص 9 تا 20.
ملک‌زاده، پری (۱۳۸۹)، «نگاهی به نقاشی واقعگرا در آمریکا»،مجله جلوه هنر، دوره ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، صص ۶۹ تا ۵۷.
 
Hegel. G, (1975). Philosophy of Religion, vol. 1, Moscow.
Holbach, Baron (2013). The System of Nature; OR, THE LAWS OF THE MORAL AND PHYSICAL WORLD. eBook at www.gutenberg.org
Meisel, Louis K., (1989). Photo-Realism, New York: Abradale Press.
The Columbia Electronic Encyclopedia™ Copyright © 2013, Columbia University Press. Licensed from Columbia University Press. www.cc.columbia.edu/cu/cup
پی نوشت ها