مطالعه‌ی تطبیقی خوانش پسااستعماری آثار نقاشی مکتب سقاخانه ایران و گروه D در ترکیه با تکیه بر فضای سوم هومی بهابها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشجوی دکترای تاریخ تحلیلی تطبیقی هنراسلامی، گروه هنر اسلامی، دانشکده ی هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 2 استادیار گروه نقاشی، دانشکده ی هنر، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده

فضای سوم در اندیشه­ی هومی کی بهابها از اندیشمندان حال حاضر حوزه­ی پسااستعماری، جایی است که در آن تعاملی بین استعمارگر و مستعمره و یا فرهنگ­های آنان روی می­دهد.در این فضا، برجسته شدن شباهت­ها پدیده­ای نو ایجاد می­کند که دو­رگه نامیده می­شود و به صورت منسجم عناصر فرهنگی هر دوسویه را داراست که از نظر بهابها باعث جریان سازی می­شود.با توجه به نقش و جایگاه مهم هنر در انتقال فرهنگ­ها، بررسی فضای سوم و محصول آن در آثار هنری که مستقیم و یا غیر مستقیم متاثر از هنر غیرملی به عنوان یک عنصر تاثیرگذار بوده­اند ضروری به نظر می­رسد.فضایی که می­تواند از یک سو هویت ملی را حفظ کرده و از سویی دیگر همسو با تحولات هنری پیش رود. بسط این دیدگاه موضوع پژوهش حاضر بوده و با هدف شناخت بیشتر هنر معاصر ایران و ترکیه در آثاری از مکتب سقاخانه ایران و گروه D  ترکیه، به روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی به انجام رسیده است.این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا در جنبش­های هنری معاصر در این دو کشور،فضای سوم هومی بهابها شکل گرفته است؟از نتایج این پژوهش می توان به دستیابی هر دو مکتب به فضای سوم با کمی تفاوت با یکدیگر اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


آغداشلو، آیدین. (1378). از خوشی‌ها و حسرت‌ها. تهران، آتیه.
ایزدی، عباس. حسنوند، محمدکاظم. (1395). "بازخوانی نقاشی سقاخانه از منظر هرمنوتیک گادامر". هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی، دوره 21،شماره4،صص 21-30.
بهمنی‌پور آزاده، افضل‌طوسی عفت سادات.(1395). "پروپاگاندا در مکتب سقاخانه بر اساس نظریات پیر بوردیو". کیمیای هنر، ۵ (۱۹) ،صص۷۱-۸۸.
پاکباز، رویین. (1385). نقاشی ایران از دیرباز تا امروز. تهران: زرین و سیمین.
پاکباز، رویین.(1383). دائره المعارف هنر. تهران: فرهنگ معاصر.
جهانبگلو، رامین. (1379). "ایران و مدرنیته". پیشگامان نقاشی مدرن ایران. تهران: گفتار.
حاتم، جمشید. داوری، نازنین. (1397). "بررسی جایگاه اتوماتیسم در آثار چند هنرمند معاصر غرب و تاثیرات آن در نقاشی ترکیه". مبانی نظری هنرهای تجسمی. تهران: دانشگاه الزهرا.
خورشیدیان، رائیکا. زاهدی، حیدر. (1396). "مکتب سقاخانه : نگاهی پسااستعماری یا شرق‌شناسانه؟" باغ نظر. (53)14، 56-43.
زورخر، اریک جی. (1397). تاریخ نوین ترکیه. مترجم، نفیسه شکور،حسن حضرتی. تهران: سمت.
فاتحی، سیدحسن. سن سبلی، بی بی راحیل. (1396). "بررسی هویت پسااستعماری در رمان مملکه الفراشه اثر واسینی الاعرج با تکیه بر دیدگاه هومی بهابها". لسان مبین. شماره­ی 28. قزوین: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره).
کشمیرشکن، حمید.(1394). هنر معاصر ایران ریشه­ها و دیدگاه­های نوین. تهران: نظر.
محمدزاده، مهدی. شریفیان، شکیبا. مهرآیین، مصطفی. (1395). "هنر در خدمت گفتمان نوسازی: مطالعه­ی موردی نقاشی عثمانی از اواخر امپراطوری تا استقرار جمهوری". هنرهای صناعی اسلامی. تبریز: دانشگاه هنر اسلامی.
موسوی، اشرف السادات، کشمیری مریم. (1395) . "مقایسه­ی تجلی الهه زولو و خدای پدر در دیوارنگاره دوربان با تکیه بر نظریه فضای سوم هومی بهابها". مطالعات تطبیقی هنر. شماره 12. اصفهان: دانشگاه اصفهان.
 
Ashcraft, Bill. (2001). Post-colonial Transformation. New York: Psychology Press.
Demirsar Arli, Belgin. (2000). From Orientalism to Contemporary Turkish Painting. Istanbul: Toprakbank.
Denny, Walter. B. (2012). The Routledge Handbook of Modern Turkey. edited by Metin Heper and Sabri Sayarı. New York: Routledge
 
Berk. Nurullah. (1988). Modern Painting and Sculpture in Turkey. Turkish Press.
- Bhabha, H. K. (1994). The Location of Culture. London & New York: Routledge.
Elam, J. Daniel. (2017). Global South Studies: A Collective Publication with the Global South "Anticolonialism." University of Virginia.
Foucault, Michael.(1990). The History of Sexuality.New York: Vintage
Keshmirshekan, Hamid. (2005). Iranian Studies. “Neo-traditionalism and modern Iranian painting: The Saqqa-khaneh school in the 1960s”. 38(4):607-630. London: Iranian Studies.
Huddart, D. (2006). Homi K Bhabha. London & New York: Routledge.
İnankur, Zeynep, (2001). “The Changing Image of Women in nineteenth Century Ottoman Painting,” Electronic Journal of Oriental Studies 4, pp: 1−21.
Lane, Richard J. (2006). Fifty Literary Theorists. New York: Routledge.
Mills, Sara. (2003). Michel Foucault.London and New York: Routledge.
Papila, Aytül, (2008) “Osmanlı İmparatorluğu’nun Batılılaşma Döneminde Resim Sanatının Ortaya Çıkışı ve Osmanlı Kimliğinin Resimsel Anlatımı,”. Gazi Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Dergisi. (The Emergence of Painting and Pictorial Expression of Ottoman Identity during the Westernisation Period of Ottoman Empire)
Said, Edward. E. (1978). Orientalism. New York: Penguin Books.
Sardar, Marika. (2004). “Art and Nationalism in Twentieth-Century Turkey.” In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art. http://www.metmuseum.org/toah/hd/anrt/hd_anrt.htm.
Shaw, M.K. Wendy, (2011). Ottoman Painting: Reflections of Western Art from the Ottoman Empire to the Turkish Republic. London: Tauris.
Germaner, Semra. (2019).The Development of Turkish Modern Art. inhttp://www.turkishculture.org/fine-arts/painting-110.htm.
Work cited:
https://www.asriran.com/fa/news/690331
http://blog.arthibition.net/
https://www.artsy.net/
https://www.mutualart.com
http://www.t-vine.com/
http://www.turkishpaintings.com/