جایگاه نقاشی در پدیدارشناسی میشل آنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فرهنگستان هنر

چکیده

مسئله پژوهش این است که «زندگی» چگونه در هنر نمود پیدا می‌کند. به این منظور این مقاله به بحث‌های میشل آنری، پدیدارشناس قرن بیستم می‌پردازد. مفهوم زندگی برای آنری از اهمیت زیادی برخوردار است. او سعی دارد معنای حقیقی زندگی را که نامرئی و درونی است و به‌زعم او در جهان‌بینی مدرن فراموش شده، احیا کند. هنر نیز نقشی مرکزی در پدیدارشناسی آنری بازی می‌کند. به این منظور او از هنر انتزاعی به‌ویژه از نقاشی‌های کاندینسکی کمک می‌گیرد. برای آنری از میان هنرها، نقاشی مهم است، زیرا می‌تواند ذات زندگی را آشکار کند. ایده اصلی او این است که در تفکر و آثار کاندینسکی انتزاع بیش از یک جنبش خاص در نقاشی است. زیرا هنر را از جهان بیرونی و مرئی رها می‌کند و حقیقت عمیق همة هنر را نشان می‌دهد: این را که همة هنر «انتزاعی» است. همچنین این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از چارچوب نظریات آنری به این نتیجه می‌رسد که در دنیای مدرن هنر می‌تواند مناسب‌ترین جایگاه برای آشکارکردن ارزش‌های زیبایی‌شناختی باشد؛  نقاشی انتزاعی ما را به سمت امکان‌پذیری همه نقاشی‌ها سوق می‌دهد و می‌تواند ما را به ذات زندگی نزدیک کند.

کلیدواژه‌ها


پرهام، شیوا (1389)، بررسی تأثیر موسیقی و ریاضی در نقاشی‌های واسیلی کاندینسکی، ارشد پژوهش هنر، استاد راهنما فاطمه هنری مهر، دانشگاه الزهراء، دانشکده هنر.
جمالی، مریم (1394)، مقدمه‌ای بر مفهوم فرم و فرمالیسم در هنر مدرن، نشریه جستارهای فلسفی، شماره 28، صص 33-5.
شمخالی،‌مریم (1390)، گذری بر زندگی و برخی آثار یک هنرمند «واسیلی کاندینسکی»، فصلنامه هنر، شماره 83 و 84، صص237-252.
عالی‌کلوگانی، مرضیه (1391)، حیث مادی و معنوی هنر از دیدگاه واسیلی کاندینسکی، ارشد فلسفه هنر، استاد راهنما امیر نصری، دانشگاه علامه طباطبایی.
کاندینسکی، واسیلی (1381)، معنویت در هنر، ترجمة هوشنگ وزیری، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران.
کاندینسکی، واسیلی (1395)، نقطه. خط. سطح. ترجمة پریسا محقق‌زاده، مارلیک، تهران.
کیانی، فرزانه (1394)، تحلیل و بررسی هنرآبستره بر نقاشی واسیلی کاندینسکی، هفتمین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد و مدیریت،صص 24-1.
مهاجر، فیروز و سحر سجادیان (1379)، فرم از دیدگاه کاندینسکی، هنرنامه، شماره 6.، صص 22-4.
مهدیان، حسین (1379)، کاندینسکی و روش او در نقاشی، هنرنامه، شماره 6، صص 73-64.
نصری، امیر و مرضیه عالی (1392)، جایگاه کاندینسکی در نزاع میان صورت و محتوا، نشریه هنرهای زیبا، هنرهای تجسمی، شماره 2، صص 13-1.
 
Farrugia, Robert, (2018), Michel Henry’s Phenomenology of Life and World: Encountering the Invisible through Art, Booklet of Abstracts, Conference: Engaging the Contemporary: Reconfiguring The Aesthetic, University of Malta (Valletta Campus), 55-56.
Fitzgerald, Martin, (2017), The Fructifying Ray: Considering Kandinskian Artistic Creation through the Hegelian Alienated Consciousness. “Dianoia: The Undergraduate Philosophy Journal of Boston College”. Issu IV. 25-43
Henry, Michel, (1973), The Essence of Manifestation, Trans by, Girard Etzkorn, Publish Springer, Netherlands.  
Henry, Michel, (2009), Seeing the Invisible on Kandinsky, Trans, by Scott Davidson, Publish continuum, London.
Henry, Michel, (2012), Barbarism. Trans by. S.Davidson, London, New York, Continuum.
Kandinsky, wassily, (1947), Point and Line to Plane. By the Solomon R. Guggenheim Foundation for the Museum of Non-Objective Painting in New York  Kandinsky, wassily, (1982), Kandinsky: complete writtings on Art, eds. Kenneth C.Lindasy and Peter Vergo., New York: Da Capo Press.
Peters,FE, (1967), Greek Philosophical Terms A Historical Lexicon, New York, University Press.
Seyler, Frédéric, (2016), "Michel Henry", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, https://plato.stanford.edu/entries/michel-henry/,(1398/2/5)
Welten, Ruud, (2010),"Michel Henry", in Handbook of Phenomenological Aesthetics, springer, ed, Hans Rainer Sepp, Florida Atlantic University, FL, USA, pp 141-143.
www.etymonline.com.