تجربه زیبایی شناختی در هنر تعاملی (بر اساس نظریه جان دیویی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر

2 دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر.

چکیده

هنر تعاملی به عنوان یکی از رسانه های هنر جدید به تجربه ای نزد مخاطب منجر می شود که با آن چه در طول تاریخ هنر تجربه شده، متفاوت است. از آنجایی که ایجاد چارچوبی نظری و فلسفی برای خوانش همه جانبه ی این هنر ضروری به نظر می رسد؛ هدف از مقاله حاضر آن است که با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به مطالعه نظریه تجربه زیبایی شاختی جان دیویی و تطبیق آن با هنر تعاملی بپردازد و از این طریق به درک و تبیین مفهوم تجربه در این هنر نزدیک شود و به این سوال پاسخ گوید که چه پارامترهایی تجربه مخاطبِ هنر تعاملی را تجربه ای زیبایی شناختی و مفهومی می سازد؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که دریافت هنر تعاملی می تواند یکی از نمونه های تجربه زیبایی شناختی به شمار آید. عواملی همچون تعامل، عمل و عکس العمل و هم چنین نزدیک شدن جایگاه مؤلف و مخاطب، هنر فاخر و نازل، سوژه و ابژه، ابزار و نتیجه مرز مشترک میان هنر تعاملی و نظریه دیویی را سامان می بخشد. از طرف دیگر اهمیت جایگاه علم و تکنولوژی در این نظریه، زمینه را هر چه بیشتر برای مطالعه هنر تعاملی مهیا می سازد. در انتها نیز نمونه ای از چیدمان تعاملی با عنوان "تکامل ساختگی" بر اساس چارچوب نظری پژوهش تحلیل می شود.

کلیدواژه‌ها


استراترن، پل (1389)، آشنایی با دیویی، ترجمه کاظم فیروزمند، مرکز، تهران.
دیویی، جان (1391)، هنر به منزله تجربه، ترجمه مسعود علیا، ققنوس، تهران.
راش، مایکل (1389)، رسانه های نوین در هنر قرن بیستم. ترجمه بیتا روشنی، نظر، تهران.
شایگان فر، نادر (1391)، زیبایی شناسی زندگی روزمره دیویی و هنر پاپ، هرمس، تهران.
شفلر، اسرائیل (1381)، چهار پراگماتیست، ترجمه محسن حکیمی، مرکز، تهران.
صابر، زینب (1388)، هنر به مثابه تجربه، ماهنامه اطلاعات حکمت و معرفت، شماره 9 (پیاپی 45)، صص 11-13.
قادری، عرفان و مراثی، محسن (1393). پژوهشی در تعریف و تحدید انواع هنرهای مشارکتی- تعاملی، مجله جهانی رسانه، دوره 9، شماره 1، صص 192-227.
Bialoskorski, L. S. S., Westernik, J. H. D. M. and van den Broek, E. L. (2009), Mood Swings: design and evaluation of affective interactive, New Review of Hypermedia and Multimedia, Vol.15, No.2, pp. 173-191.
Dewey, john (1958), art as experience, Capricorn books, G. P. Putnam’s sons, New York.
Dewey, john (1961), Democracy and education, Macmillan, New York.
Dewey, john (1971), Experience and nature, open court publishing company, Chicago.
Muller, Elizabeth (2008), the experience of interactive art: the curatorial study, submitted for the degree of doctor of philosophy, faculty of information technology, university of technology, Sydney.
Mignonneau, Laurent & Sommerere, Christa (2005), Designing emotional, metaphoric, natural and intuitive interactive art, edutainment and mobile communications. Computers & graphics journal, Vol 29, pp. 837-851.
Sommerere, Christa & Mignonneau, Laurent (1996), "A-Volve" : evolución artificial: un entorno interactivo en tiempo real, Print book, Spanish.
Sommerere, Christa & Laurent Mignonneau (1997), Interacting with artificial life: a-volve, New York: complexity journal, vol. 2, no. 6, pp. 13-21.
Sommerere, Christa & Mignonneau, Laurent (1999), Art as a living system: interactive computer artworks, Leonardo, vol.32, no. 3, pp. 165-173.