نگاهی متفاوت به عکس‌های مستندنگار کرونایی: تحلیلی بر اساس نقد هنر بیردزلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فلسفه هنر، گروه فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

ژانر مستندنگاری در عکاسی، با دیدگاه واقع‌گرایانه و استنادی‌اش واجد کارکردهای متنوعی است. این ژانر، گزارشی از یک رویداد یا واقعیت عینی ارائه می­دهد و شرایط انسان را در مواجهه با رویدادهای خوب و بد زندگی به نمایش می‌گذارد. شاید به­راحتی نتوان تصور کرد که چنین عکس­هایی کارکرد زیباشناختی نیز داشته باشند. برای جست­وجوی چنین کارکردی باید فارغ از ارزش اطلاع­رسانی و واقع­گرایانۀ آن به دیدگاهی متوسل شد که می­تواند تجربۀ زیباشناختی را تقویت کند. در دیدگاه منبعث از آرای بیردزلی، ارزش‌ اثر هنری ایجاد تجربۀ زیباشناختی است که با ویژگی‌های عینی همچون وحدت، شدت و ترکیب، فارغ از نیت پدیدآور آن مشخص می‌شود. این پژوهش با استعانت از چنین دیدگاهی در عکس‌هایی با موضوعات مختلف که به­نوعی به بحران کرونا مربوط می­شوند، نشان می­دهد که می­توان به عکس­هایی که یادآور روزهای سخت کرونایی هستند نیز زیباشناسانه نگریست. درست همان طور که برخی تصاویر مربوط به بحران­های متعدد گذشته همچون جنگ­ها و انقلاب­ها در تاریخ هنر وارد شده­اند. بدین منظور، داده‌های نظری پژوهش از طریق مطالعۀ کتابخانه‌ای و جست­وجوی اینترنتی گردآوری و به­همراه عکس­های انتخاب شده از رسانه­های مختلف توصیف و تحلیل شده­اند به این امید که شاید زمانی نه­چندان دور، به خاطرات کرونایی از زاویۀ دیگری هم نگاه شود.

کلیدواژه‌ها


سجادیان، مهدیه السادات؛ بختیاریان، مریم و صمدی، هادی. (1398)، ضد نیت‌گرایی مونرو بیردزلی در تحلیل عکس‌هایی منتخب از آندریاس گورسکی، کیمیای هنر، سال هشتم(31)،صص 67-79.
کزبان، لین (1377)، "مدخلی بر عکاسی"، ترجمۀ مهران مهاجر، عکسنامه، شمارۀ اول، صص18-25.
Beardsley, Monroe C (1981), Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism, United States of America, Hackett publishing.
Beardsley, Monroe C (1961), "Aesthetic Experience Regained", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 28, No. 1, pp 3-11.
Carney, James (1994), " A Historical Theory of Art Criticism ", Journal of Aesthetic Education, No. 1, pp. 13-29.
Kaelin, Eugen (1964), "Method and Methodology in Literary Criticism ", the School Review, No. 3, pp. 289-308.
https:// www.National Giographic.Com/ History/ 2020/ 03/ Lonely-Residents-Grapple- Life- Indoors- Coronavirus - Shuts- Italy- Down /#/ Covid- Milan- Italy- Quarantine-03 .jpg-08 .jpg 2020/6/12.
https:// www.National Giographic.Com/ Science/ 2020/ 04/ Coronavirus- America- Face- Mask- Culture- Changing- Meaning- Changes- Too/#/ If- Mask - Communication- 005 .jpg/ 2020/6/12.
https:// www.National Giographic.Com/ History/ 2020/ 08/ Surreal- Russia- Battie- Coronavirus- Pandemic /#/ Covid- Russia - Heitmann-46 .jpg-42 .jpg -47 .jpg-45 .jpg 2020/6/12.