دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، بهمن 1400 
گونه شناسی سفال نگاره های چندرنگ کرمان در عصر صفوی

صفحه 47-57

10.22059/jfava.2021.309473.666561

حمیدرضا روحانی راوری؛ سید سعید سید احمدی زاویه؛ حسن سلاجقه


گونه شناسی سفال های نقش افزوده قلعه کوه قاین

صفحه 89-100

10.22059/jfava.2021.315703.666624

امیر انوری مقدم؛ محمد فرجامی؛ علی اصغر محمودی؛ محمدرضا سروش