نوع شناسی استعارة بصری در تبلیغات تجاری (مطالعه منتخبی ازتبلیغات تجاری در شبکه اینستاگرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر، دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

 تبلیغات تجاری و کاربرد استعاره بصری در شبکه های اجتماعی از منظر رویکرد نوع شناسی، مبتنی بر الگوهای ساختاری و معنایی
می باشد. مطالعات اندیشمندان در این نوع استعاره، اغلب معطوف به وجه ادبی بوده، اما نظریه فیلیپس و مَککواری، عناصر بصری
در استعاره را مورد مداقه قرار می دهد. پرسش پژوهش در پی نوع شناسی استعاره بصری به روش توصیفی-تحلیلی است و ساختار
بصری و عملکرد معنایی در استعاره بصری تبلیغات اینستاگرام را مورد مطالعه قرار می دهد. همچنین تحلیلی از پیچیدگی بصری و
غنای معنایی در یک نمونه آماری مشتمل بر 24تبلیغ اینستاگرامی مبتنی بر استعاره بصری را ارائه می دهد. نتایج نشانگر آن است
که سه اصل: مجاورت، ترکیب و جایگزینی که به ترتیب پیچیدگی آنها افزایش می یابد در ساختار استعاره بصری تبلیغات تجاری
اینستاگرام حضور دارد. عملکرد معنایی نیز بر سه نوع رابطه متمایز: ارتباط، شباهت و تضاد استوار است که به ترتیب بر غنای آن
افزوده میشود. نمونه های مورد تحلیل حاکی از آن است که نیمی از تبلیغات تجاری اینستاگرام از عملکرد معنایی ارتباط و بقیه
به عملکردهای شباهت و تضاد تعلق دارند. البته تعداد تبلیغات با عملکرد تضاد کمتر از عملکرد شباهت است و افزایش غنا در
بسیاری از موارد با کاربرد اثر نسبت معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها


پور ابراهیم، شیرین. (1393). بررسی استعاره‌های کلامی-تصویری در چند پوستر مناسبتی زبان فارسی. نشریه پژوهش‌های زبان‌شناسی، 6(2)، 19-35.
خلیلی، فاطمه و همتیان، نواب. (1397). اینستاگرام و برندسازی (مطالعه موردی: شرکت دونات های دانکین). پژوهش ملل، 37، 33-50. شفیعی نیک‌آبادی، محسن و زارعی، علی اصغر. (1395). اثربخشی تبلیغات شبکه‌های اجتماعی. نشریه علمی-پژوهشی کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 17(بهار و تابستان): 149-173.
عربلوی مقدم، سعید؛ اسفیدانی، محمدرحیم؛ آقازاده، هاشم؛ زندی پور، طیبه. (1397). شناسایی وبررسی انواع روابط مصرف کنندگان با اجتماعات برند در اینستاگرام. نشریه مدیریت بازرگانی، 10(3): 529-546.
فورسویل، چارلز. (1387). استعاره‌های تصویری در آگهی بازرگانی (ترجمه لیلی کافی). تهران: اداره کل پژوهش و آموزش سیما. کاشانی‌زاده، زهرا؛ اسفیدانی، محمد رحیم؛ کیماسی، مسعود و معنوی‌راد، میترا. (1398). طراحی نوع‌شناسی آرایه‌های تصویری با تمرکز بر رابطه تعاملی استعاره و مجاز در تبلیغات چاپی. فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 9(1)، 125-144.
کوچش، زولتان. (1398). استعاره: مقدمه‌ای کاربردی (ترجمه جهانشاه میرزابیگی). تهران: آگاه.
لیکاف، جرج و جانسون، مارک. (1396). استعاره‌هایی که باور داریم (ترجمه راحله گندمکار). تهران: علمی.
هاشمی، زهره. (1389). نظریه استعاره مفهومی از دیدگاه لیکاف و جانسون. ادب پژوهشی، تابستان 1389(12)، 119-140.
Adegbola, O.; Gearhart, Sh.; Skarda-Mitchell, J. (2018). Using Instagram to Engage with (Potential) Consumers: A Study of Forbes Most Valuable Brands’ Use of Instagram. The Journal of Social Media in Society, 7(2): 232-251.
El Refaie, E. (2003). Understanding visual metaphor: the example of newspaper cartoons. Visual Communication, 2(1), 75-95
Feng, D. & O’Halloran, K. L. (2013). The visual representation of metaphor: A social semiotic approach. Review of Cognitive Linguistics, 11(2), 320-335.
Forceville, C. (1994). Pictorial metaphor in advertisements. Metaphor and Symbolic Activity, 9(1), 1-29.
Huang, Y. (2018). Validating a modified typology of visual metaphor: Evidence from artful deviation, imagistic elaboration and ad attitude. Journal of Marketing Communications, 26(5): 509-527.
McQuarrie, E. F. & Mick, D. G. (2003). The contribution of semiotic and rhetorical perspectives to the explanation of visual persuasion in advertising. In L. M. Scott & R. Barta (Ed.), Persuasive Imagery: A consumer response perspective. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Peterson, M. O. (2018). Aspects of visual metaphor: an operational typology of visual rhetoric for research in advertising. International Journal of Advertising, DOI: 10.1080/02650487.2018.1447760.
Phillips, B. J. & McQuarrie, E. F. (2004). Beyond visual metaphor: A new typology of visual rhetoric in advertising. Marketing Theory, 4: 113–136.
Zhao, H. & Lin, X. (2019). A review of the effect of visual metaphor on advertising response. Advances in Economic, Business and Management Research, 94: 29-34.