دوره و شماره: دوره 27، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-138 

مقاله پژوهشی

سوگردانی از ساحت صنعت به ساحت هنر؛ امکان نجات بخش زمانه ما از نگاه هیدگر

صفحه 5-13

10.22059/jfava.2021.318690.666662

مرجانه سوزن کار؛ محمدرضا ریخته گران؛ شمس الملوک مصطفوی