تغییر پارادایم هنر ملی به هنر تراملی: مطالعه تحولات هنر در امارات متحده عربی و قطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد پژوهش هنر، گروه پژوهش هنر ، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

هنر معاصر تلاش دارد از روایت هنر ملی فراتر رود و مبتنی بر تجربه ­های چندفرهنگی باشد. همانطور که قطر و امارات متحده عربی با تاکید بر سیاست­ های چندملیتی تلاش میکنند هنر معاصر منطقه را نمایندگی کنند. چندفرهنگی بودن این کشورها به دلیل انباشت نیروی کار خارجی و بین ­المللی است. اکنون بیش از 80 درصد جمعیت آنها را نیروی کار خارجی تشکیل می ­دهند؛ لذا ترجیح می­‌دهند سیاست­ های چند فرهنگی و هنر فراملی را دنبال کنند. در این مقاله به سیاست­ های هنری این کشورها می ­پردازیم و این پرسش را دنبال می‌کنیم که تا چه حد توانسته ­اند در تحقق سیاست ­های تراملی و جریان ­سازی هنر در منطقه موفق شوند؟
روش مقاله حاضر «تحلیل روند» است که طی آن با تحلیل مجموعه ­ای از رویدادها (مانند تاسیس موزه‌ها و نمایشگاه ­های هنری) و آثار هنری (مرور تجربه ­های هنرمندان)، روند تغییر پارادایم هنر ملی به هنر فراملی مطالعه شد. نتایج نشان داد که سه ویژگی برای هنر در پاردایم تراملی می­توان برشمرد: 1. خلق جریان جدیدی از هنر اسلامی معاصر به مثابه تجربه ­ای چند فرهنگی. 2. خلق آثار هنری دیجیتال و تکنولوژی­ محور، 3. خلق آثار هنر زیست ­محیطی همچون فصل ­مشترک فرهنگ­ ها و ملیت­ ها. این تجربه­ های هنری مورد حمایت سیاست­های فرهنگی کشورهای منطقه به ویژه قطر و امارات است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


• استراس، آنسلم؛ کوربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، ترجمه بیوک محمدی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
• اوژه، مارک (1387) نامکان‌ها: درآمدی بر انسان شناسی سوپر مدرنیته، ترجمه منوچهر فرهومند، انتشارات فتر پژوهشهای فرهنگی.
• شریفیان، شکیبا، مهدی محمدزاده و محمود حسین عبدالرحمن حسین (1395) مطالعه بازنمایی هویت در نقاشی های آبستره غیر فیگوراتیو عراقی. فصلنامه مبانی هنرهای تجسمی، دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان، صفحه 41-56.
• شولتسه، راینهارد (1389)، تاریخ جهان اسلام در قرن بیستم، ترجمه ابراهیم توفیق، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
• کرین، جیم (1392) دوبی سریع‌ترین شهر دنیا، ترجمه هرمز همایون پور، نشر نی.
• یعقوبی، مهدی، علی اکبر فرهنگی، سید جمال الدین طبیبی (1397) تحلیل گفتمان انتقادی فیلم مرد پوالدین با تکیه بر مباحث متافیزیکی پارادایم ترنس مدرنیسم، فصلنامه مطالعات رسانه، دوره 13، شماره پیاپی 40، صفحه 133 تا 149.
• Alsaden, Amin (2019) Baghdad’s Arab Biennial: Regional Subversions, Global Ambitions, Journal of Third Text, 33:1, 121-150.
• Amirsadeghi, Hossein (2009) New Vision: Arab Contemporary Art in the 21st Century, Thames & Hudson.
• Bardaouil, Sam and Till Fellrath (2010). Told, Untold, Retold: 23 Stories of Journeys through Time and Place, Italy: Skira Publisher.
• Dussel, Enrique (1995) The Invention of the Americas: Eclipse of "the Other" and the Myth of Modernity. Translate by Michael D. Barber. New York: Continuum.
• Eggeling, Kristin A. (2017) Cultural diplomacy in Qatar: between ‘virtual enlargement’, national identity construction and elite legitimation, International Journal of Cultural Policy, Volume 23, Issue 6, Pages 717-731.
• Eigner, Saeb; Hadid, Zaha (2010). Art of the Middle East: modern and contemporary art of the Arab world and Iran, Published by Merrell.
• Exell, Karen (2016). Modernity and the Museum in the Arabian Peninsula, London:
• Exell, Karen (2017) Utopian Ideals, Unknowable Futures, and the Art Museum in the Arabian Peninsula, Journal of Arabian Studies, Volume 7, P. 49-64
• Exell, Karen and Sarina Wakefield (2016) Museums in Arabia: Transnational Practices and Regional Processes, Routledge. • Exell, Karen and Trinidad Rico (2013). ‘There is no heritage in Qatar’: Orientalism, colonialism and other problematic histories, Journal of World Archaeology, Volume 45, 2013 - Issue 4, Pages 670-685.
• Farjam, Lisa (2009). Unveiled: new art from the Middle East, Published by Booth-Clibborn
• Kholeif, Omar (2015). imperfect chronology: Arab Art from the Modern to the Contemporary Works from the Barjeel Art Foundation, Munich, London, New York: Prestel.
• KoonessMag (2018) Contemporary Art in the United Arab Emirates, 22 August, Access in: https://www.kooness.com/posts/magazine/the-new-wave-of-contemporary-art-in-the-united-arab-emirates.
• Langham, Eric and Darren Barker (2014) Hightower -- Spectacle and participation: a new heritage model from the UAE In: Karen Exell and Trinidad Rico (214) cultural heritage in the Arabian Peninsula: Debates, Discourses and Practices, Ashghat Publishing.
• Lutfi, Dina (2019) Bridging the Gap between Modern and Contemporary Arab Art and Arab People, International Journal of Art and Art History June 2019, Vol. 7, No. 1, pp. 6-11.
• Mirgani,Suzi (2017) Art and Cultural Production in the GCC Journal of Arabian Studies, Volume 7, Issue sup1, access in: https://www.tandfonline.com/toc/rjab20/7/sup1?nav=tocList
• Pratt, Mary Louise (1991) Arts of the Contact Zone, Modern Language Association, pp. 33-40.
• Shabout, Nada; Wassan Al-khudhairi and Deena Chalabi(2011) Sajjil: A Century of Modern Art, Skira; Bilingual edition.
• Sindelar, Melanie (2016) Local, Regional, Global: An Investigation of Art Dubai’s Transnational Strategies, Arabian Humanities [Online], Publisher CEFAS, pp. 1-20. DOI: 10.4000/cy.3250
• Sindelar, Melanie (2017) Land art as a means to negotiate natural and cultural heritage in the United Arab Emirates, Conference paper: EASA 2016, At: Milano, Italy, published in: Cesky Lid: 104 (2), pp. 213-230, DOI: 10.21104/CL.2017.2.03.