تغییر پارادایم هنر ملی به هنر تراملی: مطالعه تحولات هنر در امارات متحده عربی و قطر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهش هنر، دانشکده مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر

2 کارشناس ارشد پژوهش هنر

چکیده

هنر معاصر در عصر جهانی شدن تلاش دارد از روایت هنر ملی فراتر رود و مبتنی بر تجربه‌های چندفرهنگی باشد. همانطور که قطر و امارات متحده عربی با تاکید بر سیاست‌های فرهنگی چندملیتی تلاش میکنند هنر معاصر منطقه را نمایندگی کنند.


چند فرهنگی بودن این کشورها به دلیل انباشت نیروی کار بین‌المللی است. در حال حاضر 80 درصد جمعیت آنها را نیروی کار خارجی تشکیل می‌دهند؛ لذا ترجیح می‌‌دهند سیاست‌های چند فرهنگی و هنر تراملی را دنبال کنند. در این مقاله به سیاست‌های فرهنگی و هنری این کشورها می‌پردازیم و این پرسش را دنبال می کنیم که تا چه حد توانسته‌اند در تحقق سیاست‌های جدید و جریان سازی هنر موفق شوند؟


رویکرد روش‌شناختی مقاله حاضر «تحلیل روند» است که طی آن با تحلیل مجموعه‌ای از رویدادها (مانند تاسیس موزه‌ها و نمایشگاه های هنری) و آثار هنری (مرور برخی تجربه‌های هنرمندان)، روند تغییر پارادایم هنر ملی به هنر فراملی مطالعه شد. نتایج مقاله حاضر نشان داد که می‌توان سه ویژگی برای هنر در پاردایم تراملی برشمرد: 1. خلق جریان جدیدی از هنر اسلامی معاصر به مثابه تجربه‌ای چند فرهنگی. 2. خلق آثار هنری دیجیتال و تکنولوژی‌محور، 3. خلق آثار هنر زیست‌محیطی همچون فصل‌مشترک فرهنگ‌ها و ملیت‌ها. این تجربه‌های هنری مورد حمایت سیاست‌های فرهنگی کشورهای منطقه به ویژه قطر و امارات است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات